მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

ნორმატიული აქტები

ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება № 27 2012 წლის 19 სექტემბერი ,,ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი (ქონების) გადასახადის შემოღების შესახებ” ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 28 მარტის №14 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 

2012 წლის 24 თებერვალი ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №11 ლენტეხის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ

 

2012 წლის 31 იანვარი ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №06 ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სახელმწიფო და მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასის დადგენის შესახებ

 

2012 წლის 31 იანვარი ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება № 02 ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების ნუსხის დამტკიცების შესახებ

 

2011 წლის 30 დეკემბერი ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №43 ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებლის შემოღებისა და განაკვეთების განსაზღვრის შესახებ

 

2011 წლის 30 დეკემბერი ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №42 ,,ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე I კლასს დაქვემდებარებულ შენობა-ნაგებობათა სახეობების და პირობების განსაზღვრის შესახებ

 

2011 წლის 30 დეკემბერი ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №43 ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებლის შემოღებისა და განაკვეთების განსაზღვრის შესახებ

 

2011 წლის 22 ივლისი ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №36 „ლენტეხის მუნიციპალიტეტის სიმბოლოების – გერბის და დროშის დამტკიცების შესახებ“

 

2011 წლის 24 ივნისი ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №31 ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატისა და მუნიციპალიტეტის გამგეობის საჯარო მოხელეთა დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ

 

2011 წლის  1 აპრილი ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო დადგენილება №19 ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სახელმწიფო და მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასის დადგენის შესახებ

 

2011 წლის 1 აპრილი ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №20 ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი (ქონების) გადასახადის შემოღების შესახებ

 

2010 წლის 31 დეკემბერი ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №43 ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მშენებლობის ნებართვისათვის მოსაკრებლის შემოღების შესახებ

 

2010 წლის 31 დეკემბერი ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო დადგენილება №37 ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ქონების ფლობის, განკარგვისა და ქონებით სარგებლობის წესის დამტკიცების შესახებ

 

2010 წლის 24 დეკემბერი ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №29 ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების შესახებ