თქვენ იმყოფებით: სხვადასხვა ადგილობრივი თვითმმართველობის მარეგულირებელი კანონმდებლობა
საქართველოს ორგანული კანონში „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ
23 ივნისი, 2015 წ.
მუხლი 1. საქართველოს ორგანული კანონში „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე (www.matsne.gov.ge), 10,01,2012, სარეგისტრაციო კოდი: 010190020.04.001.016032) შეტანილი იქნეს შემდეგი ცვლილებები:
სრულად
საქართველოს კანონი საჯარო სამსახურის შესახებ (პროექტი)
23 ივნისი, 2015 წ.

თავი I. ზოგადი დებულებანი

მუხლი 1. კანონის მიზანი

ამ კანონის მიზანია უზრუნველყოს კარიერულ წინსვლაზე, დამსახურებაზე, კეთილსინდისიერებაზე, პოლიტიკურ ნეიტრალიტეტზე, მიუკერძოებლობასა და ანგარიშვალდებულებაზე დაფუძნებული სტაბილური, ერთიანი საჯარო სამსახურის ჩამოყალიბებისა და ფუნქციონირების სამართლებრივი საფუძვლების შექმნა.

სრულად
ურთიერთგაგებისა და თანამშრომლობის მემორანდუმი
23 დეკემბერი, 2013 წ.
ქ. თბილისი 08.09.2009

ხელისმომწერი მხარეები ვაცნობიერებთ, რომ სრულფასოვანი ადგილობრივი თვითმმართველობის დამკვიდრება, ადგილობრივი დემოკრატიის განვითარება, ეფექტური ადმინისტრაციულტერიტორიული მოწყობის მიღწევა არასამთავრობო ორგანიზაციათა და მას-მედიის გაზრდილ ძალისხმევას და აქტიურ ურთიერთთანამშრომლობას საჭიროებს;
სრულად