თქვენ იმყოფებით: სხვადასხვა ადგილობრივი თვითმმართველობის მარეგულირებელი კანონმდებლობა
არასამთავრობო ორგანიზაციების განცხადება დეცენტრალიზაციის სტრატეგიის პროექტთან დაკავშირებით
27 მაისი, 2019 წ.
თანამედროვე დემოკრატიული სახელმწიფოს საფუძველი ძლიერი თვითმმართველობის სისტემის არსებობაა.
სრულად
საქართველოს ორგანული კანონში „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ
23 ივნისი, 2015 წ.
მუხლი 1. საქართველოს ორგანული კანონში „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე (www.matsne.gov.ge), 10,01,2012, სარეგისტრაციო კოდი: 010190020.04.001.016032) შეტანილი იქნეს შემდეგი ცვლილებები:
სრულად
საქართველოს კანონი საჯარო სამსახურის შესახებ (პროექტი)
23 ივნისი, 2015 წ.

თავი I. ზოგადი დებულებანი

მუხლი 1. კანონის მიზანი

ამ კანონის მიზანია უზრუნველყოს კარიერულ წინსვლაზე, დამსახურებაზე, კეთილსინდისიერებაზე, პოლიტიკურ ნეიტრალიტეტზე, მიუკერძოებლობასა და ანგარიშვალდებულებაზე დაფუძნებული სტაბილური, ერთიანი საჯარო სამსახურის ჩამოყალიბებისა და ფუნქციონირების სამართლებრივი საფუძვლების შექმნა.

სრულად