თქვენ იმყოფებით: დაწერე პეტიცია
დაწერე პეტიცია
.......
რა არის პეტიცია ?

 

პეტიცია არის ნორმატიულ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის პროექტი, რომლის შეტანის უფლება აქვს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოსახლეობის საერთო რაოდენობის არანაკლებ ერთი პროცენტის.

 


ვის შეუძლია პეტიციის შევსება საკრებულოში?

 

 

პეტიციის შეტანა შეუძლია ნებისმიერ საქართველოს მოქალაქეს რომელიც მოაგროვებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის საერთო რაოდენობის არანაკლებ ერთი პროცენტის ხელმოწერებს.

 

რა არის საჭირო პეტიციის შესატანად?

 


საქართველოს კანონმდებლობით პეტიციის წესით საკითხი წერილობით უნდა იქნეს შეტანილი და მას ქონდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის სახე. მას თან უნდა ერთვოდეს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლებოის  არანაკლებ ერთი პროცენტის ხელმოწერები, გადაწყვეტილების მიღების საჭიროების დასაბუთება, პროექტის ავტორის და საკრებულოს სხდომაზე მომხსენებლის ვინაობა და მისამართი.

 


რა საფეხურებს გადის პეტიცია მიღების შემდეგ ?

 


მუნიციპალიტეტის საკრბულო ვალდებულია პროექტი წარდგენინად ერთი თვის ვადაში განიხილოს.  პროექტის განხილვაში მომხსენებლის სტატუსით და სათათბიროს ხმის უფლებით მონაწილოებს პროექტის ინიციატორთა მიერ დანიშნული მომხსენებელი.