მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

ნორმატიული აქტები

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  დადგენილება №23  2012 წლის 26 ოქტომბერი ,,ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 29 დეკემბრის N30 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 

2012 წლის 28 თებერვალი ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №11 ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ტერიტორიული ორგანოების საჯარო მოხელეების თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ

 

2012 წლის 27 იანვარი ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №2 ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის დაქვემდებარებულ ტერიტორიაზე ადგილობრივი მოსაკრებლების დაწესების შესახებ

 

 

2011 წლის 22 დეკემბერი   ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო დადგენილება №29 I-ლი კლასის შენობა-ნაგებობათა, ხაზობრივი ნაგებობების, კერძოდ, IV და V კატეგორიის ელექტროგადამცემი ხაზების მშენებლობის შესახებ

 

2011 წლის 31 მარტი  ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №14 ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადის განაკვეთების დამტკიცების შესახებ

 

2011 წლის 28 თებერვალი ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №9 ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის დაქვემდებარებულ ტერიტორიაზე ადგილობრივი მოსაკრებლების დაწესების შესახებ

 

2011 წლის 28 თებერვალი  ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №6 ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო და ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ზონირების, ნორმატიული ფასის და წლიური ქირის დადგენის შესახებ

 

2011 წლის 28 იანვარი   ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №4  ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სოციალური დაცვის სამსახურის თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ

 

2010 წლის 28 დეკემბერი ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №62 ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების სარგებლობის უფლებით გადაცემის საწყისი წლიური ქირის განსაზღვრის შესახებ

 

2010 წლის 28 დეკემბერი ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №63 ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ქონების აუქციონის ფორმით პრივატიზებისას აუქციონშიგამარჯვების დამადასტურებელი ოქმის ტიპური ფორმების დამტკიცების თაობაზე

 

2010 წლის 22 ივლისი  ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №30  ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ

 

2010 წლის 22 ივლისი  ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №17 ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის დებულების დამტკიცების შესახებ

 

2010 წლის 22 ივლისი  ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  დადგენილება №31 ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ

 

2011 წლის 29 აპრილი ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №19 ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი (ქონების) გადასახადის შემოღებისა და მისი განაკვეთების შესახებ

 

2011 წლის 31 მარტი ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №14 ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადის განაკვეთების დამტკიცების შესახებ

 

2010 წლის 28 ოქტომბერი ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №52 ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების სარგებლობის უფლებით გადაცემის წესის დამტკიცების შესახებ

 

2010 წლის 28 ოქტომბერი ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №51 ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების აუქციონის ფორმით პრივატიზების წესის დამტკიცების შესახებ