მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

საკრებულოს თავმჯდომარე

თამაზ კუბლაშვილი