მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

ნორმატიული აქტები

მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება  №1  2012 წლის 18 ოქტომბერი ,,მესტიის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ’’ მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2009 წლის 27 თებერვლის №–8 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

 

 

მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №10 2012 წლის 2 მაისი მესტიის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის განვითარების მუნიციპალური პროგრამებისა და გეგმების დამტკიცების შესახებ

მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  დადგენილება №11 2012 წლის 2 მაისი მესტიის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული სოციალური დახმარების გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ

 

2012 წლის 14 თებერვალი მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №1 მესტიის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო და მესტიის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასის დამტკიცების შესახებ

 

2012 წლის 14 თებერვალი  მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №2 ადგილობრივი (ქონების) გადასახადის შემოღებისა და მისი განაკვეთების შესახებ

 

2011 წლის 17 ივნისი მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება  №11 მესტიის მუნიციპალიტეტის განვითარების მუნიციპალური პროგრამებისა და გეგმების დამტკიცების შესახებ

 

2011 წლის 31 აგვისტო მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №15 ,,მესტიის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ბუნებრივი და ტექნოგენური ხასიათის საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირების გეგმის’’ დამტკიცების შესახებ

 

2011 წლის 11 ნოემბერი მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №19 მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის განკარგვის წესის დადგენის შესახებ

 

2011 წლის 31 მარტი მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №6 ადგილობრივი (ქონების) გადასახადის შემოღებისა და მისი განაკვეთის შესახებ

 

2011 წლის 17 თებერვალი  მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №3 მესტიის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ

 

2011 წლის 17 თებერვალი მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №4  „მესტიის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო და მესტიის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასის დამტკიცების შესახებ

 

2010 წლის 24 დეკემბერი მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  დადგენილება №36 მესტიის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე იმ ზონების, პირობებისა და I კლასს დაქვემდებარებულ შენობა-ნაგებობათა სახეობების განსაზღვრის შესახებ, რომელთა განთავსება-მშენებლობა შესაძლებელია მშენებლობის ნებართვის გარეშე

 

2010 წლის 5 ოქტომბერი მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  დადგენილება №21 საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 67-ე და 68-ე მუხლების შესაბამისად გამოყოფილი ასიგნებებით წლიური ბიუჯეტის დაზუსტებისა და ამავე კოდექსის 69-ე მუხლის მე-2, მე-3 და მე-4 ნაწილებით გათვალისწინებული ცვლილებების განხორციელების წესის განსაზღვრის შესახებ

 

2010 წლის 5 ოქტომბერი მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  დადგენილება №19 მესტიის მუნიციპალიტეტის ქონებით სარგებლობის, ქონების ფლობისა და განკარგვის ერთიანი წესის დამტკიცების შესახებ

 

2010 წლის 5 ოქტომბერი მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №18 მესტიის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების აუქციონის ფორმით პრივატიზებისას აუქციონში გამარჯვების დამადასტურებელი ოქმის ტიპური ფორმების დამტკიცების თაობაზე

 

2011 წლის 17 თებერვალი მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება  №2 ადგილობრივი (ქონების) გადასახადის შემოღებისა  და მისი განაკვეთების შესახებ

 

2010 წლის 5 ოქტომბერი მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  დადგენილება №20 ,,მესტიის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მოსაკრებლების შემოღების, ოდენობის განსაზღვრისა და გადახდევინების წესის შესახებ“ ინსტრუქციების დამტკიცების თაობაზე