მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

ნორმატიული აქტები

აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №30 2012 წლის 20 ნოემბერი  ,,აბაშის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი ორგანოს საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ" აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 19 ოქტომბრის №28 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 

აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №17 2012 წლის 5 აპრილი  სასაფლაოების მოწყობისა და მოვლა-პატრონობის წესის დამტკიცების შესახებ

 

2012 წლის 13 თებერვალი აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  დადგენილება №7 აბაშის მუნიციპალიტეტში, სახელმწიფო და აბაშის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასის დადგენის შესახებ

 

 

2011 წლის 22 ივლისი აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №35 აბაშის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე I კლასს მიკუთვნებულ შენობა-ნაგებობათა სახეობების განსაზღვრის შესახებ, რომელთა მშენებლობა არ დაექვემდებარება მშენებლობის ნებართვის გაცემას

 

2011 წლის 22 ივლისი აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №36 აბაშის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ქუჩების, შესახვევების, ჩიხების, მოედნების და სკვერებისათვის სახელწოდების მინიჭებისა და მრავალბინიანი სახლების სადარბაზოების, ბინების ნუმერაციის წესის დამტკიცების თაობაზე

 

2011 წლის 11 აგვისტო აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №39 აბაშის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი ორგანოს საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ

 

2011 წლის 25 ნოემბერი აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №45 საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით გათვალისწინებული, თვითმმართველობის უფლებამოსილებას მიკუთვნებული ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმის ფორმის, მისი წარმოების, გამოყენების, ოქმის შედგენაზე უფლებამოსილების მინიჭებისა და აღრიცხვა-ანგარიშგების წესის დამტკიცების შესახებ

 

2011 წლის 19 აპრილი აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №20 აბაშის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზებო საწყისი ფასისა და სასყიდლიანი სარგებლობის ფორმით გაცემისას, საწყისი წლიური ქირის ოდენობის დადგენის შესახებ

 

2011 წლის 19 აპრილი აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №21 „აბაშის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სახანძრო-სამაშველო სამსახურში პირადი შემადგენლობის სამსახურის გავლის წესის შესახებ“ დებულების დამტკიცების თაობაზე

 

2011 წლის 18 თებერვალი აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №4 აბაშის მუნიციპალიტეტის ქონების ფლობის, განკარგვის და სარგებლობის წესის დამტკიცების შესახებ

 

2011 წლის 18 თებერვალი აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №3 აბაშის მუნიციპალიტეტში, სახელმწიფო და აბაშის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასის დადგენის შესახებ

 

2011 წლის 31 მარტი აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №18 აბაშის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი (ქონების) გადასახადის შემოღებისა და მისი განაკვეთების შესახებ

 

2011 წლის 18 თებერვალი აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №5 აუქციონის ფორმით პრივატიზებისას აუქციონში გამარჯვების დამადასტურებელი ოქმის, აუქციონის ფორმით პირობებით პრივატიზებისას პირობებით აუქციონში გამარჯვების დამადასტურებელი ოქმის, სარგებლობის უფლებით ქონების გაცემის შესახებ გამოცხადებულ აუქციონში გამარჯვების დამადასტურებელი ოქმის და საკუთრების დამადასტურებელი მოწმობის ფორმების დამტკიცების შესახებ

 

2010 წლის 24 დეკემბერი აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №37 აბაშის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საჯარო მოსამსახურეთა  თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთების დამტკიცების შესახებ