მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

გამგეობა

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

1300, ქალაქი გარდაბანი, დავით აღმაშენებლის ქ. 73,