მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

ნორმატიული აქტები

მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება  №37  2012 წლის 16 ნოემბერი ,,მარნეულის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ” მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 22 ოქტომბრის №36 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 

მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  დადგენილება №30    2012 წლის 15 ივნისი  მარნეულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიული ერთეულის სოფლების  ქუჩების სახელდებების და ნუმერაციის დამტკიცების შესახებ

 

მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  დადგენილება №22    2012 წლის 03 აპრილი ,,მარნეულის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულების (თემების) და მისი ტერიტორიული ორგანოების შექმნის შესახებ“ მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 9 მარტის №3/2 და 2012 წლის 9 მარტის №15 დადგენილებების ბათილად ცნობის შესახებ

 

მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №20  2012 წლის 3 აპრილი „მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 7 დეკემბრის №16/1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

 

მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №16 2012 წლის 9 მარტი მარნეულის მუნიციპალიტეტში ქონების გადასახადის შემოღებისა და მისი განაკვეთების შესახებ

 

2012 წლის 31 იანვარი მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №7  მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთებისა და შენობა-ნაგებობების სარგებლობის ფორმით გადაცემისას საწყისი წლიური ქირის განსაზღვრის შესახებ

 

 

2012 წლის 31 იანვარი მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №6  „მარნეულის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო და მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო- სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასის განსაზღვრის შესახებ“

 

2012 წლის 31 იანვარი მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №2   სამშენებლო სამუშაოების ან მშენებლობის ეტაპის მშენებლობის ნებართვით დადგენილ ვადაში დაუსრულებლობის შემთხვევაში ჯარიმის ოდენობების განსაზღვრის შესახებ

2011 წლის 28 ოქტომბერი მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №13/1   I კლასის შენობა-ნაგებობათა განთავსება/მშენებლობის შესახებ

2011 წლის 11 მარტი მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №3/5 მარნეულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული შენობა-ნაგებობების სარგებლობის უფლებით გადაცემისას საწყისი წლიური ქირის ოდენობის განსაზღვრის შესახებ

 

2011 წლის 3 თებერვალი მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №2/6 მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის სარგებლობის ფორმით გადაცემისას საწყისი წლიური ქირის განსაზღვრის შესახებ

 

2010 წლის 29 დეკემბერი მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №17/2 ,,მარნეულის მუნიციპალური ტრანსპორტის სამარშრუტო ხაზისა და მგზავრობის ღირებულების დადგენის შესახებ” მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 7 დეკემბრის №16/2 დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ

 

2010 წლის 29 დეკემბერი მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  დადგენილება №17/3 მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების სარგებლობის უფლებით გადაცემის წესის დამტკიცების შესახებ

 

2010 წლის 19 ნოემბერი მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №15/2 ,,მარნეულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიული ერთეულის სოფლების ქუჩების დასახელებების შესახებ” მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 8 ოქტომბრის №12/6 დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე

 

2010 წლის 19 ნოემბერი  მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  დადგენილება №15/4  მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების აუქციონის ფორმით პრივატიზების წესის დამტკიცების შესახებ

 

2010 წლის 8 ოქტომბერი მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №12/4 მარნეულის მუნიციპალიტეტის გამგეობის და მისი სამსახურების მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ

 

2010 წლის 8 ოქტომბერი მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №12/5 მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამშრომელთა თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ

 

2010 წლის 8 სექტემბერი მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო  დადგენილება №11/3 მარნეულის მუნიციპალიტეტის საქმისწარმოების, ინფორმაციის და საგარეო ურთიერთობების

 

2010 წლის 8 სექტემბერი  მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო  დადგენილება №11/8 მარნეულის მუნიციპალიტეტის გამგეობის, სახანძრო დაცვის სამსახურის, სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურის მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ

 

მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №2/3 მშენებლობის, დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავების და სათამაშო ბიზნესის ადგილობრივი მოსაკრებლების განაკვეთების განსაზღვრის და შესაბამისი ინსტრუქციების დაწესებისშესახებ, 2011 წლის 3 თებერვალი;

 

მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება№4/1 მარნეულის მუნიციპალიტეტში ქონების გადასახადის შემოღებისა და მისი განაკვეთების შესახებ, 2011 წლის 31 მარტი;

 

მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №4/2 სახელმწიფო და მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასის განსაზღვრის შესახებ, 2011 წლის 31 მარტი;