მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

ბიუჯეტი

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2012  წლის ბიუჯეტი (დადგენილება №50 2011 წლის 27 დეკემბერი პირველადი სახე)

 

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  დადგენილება №37  2012  წლის 16 ივლისი  „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 27 დეკემბრის №50 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2012  წლის ბიუჯეტი 2012 წლის   25 ივნისის   მდგომარეობით

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  დადგენილება №50 2011 წლის 27 დეკემბერი ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ (2012 წლის 8 ივნისის მდგომარეობით)

 

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს   დადგენილება №50  2011 წლის 27 დეკემბერი ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ  (2012 წლის 25 აპრილის მდგომარეობით)

 

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  დადგენილება №02 2012 წლის 01 თებერვალი „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 27 დეკემბრის №50 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №06 2012 წლის 2 მარტი „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 27 დეკემბრის №50 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №15 2012 წლის 19 მარტი „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 27 დეკემბრის  №50 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტი