მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

ნორმატიული აქტები

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება  №31 2012 წლის 2 ნოემბერი „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ქონების სასყიდლიან სარგებლობაში გადაცემისას საწყისი წლიური ქირის ოდენობის განსაზღვრის შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 26 ნოემბრის №46 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  დადგენილება №20  2012 წლის 8 მაის  „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 12 აგვისტოს №11 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 

2012 წლის  10 თებერვალი ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №2 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გვიმბალაურის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ ჯუნეწერის ქუჩების სახელდებისა და ნუმერაციის შესახებ

 

 

2011 წლის 28 დეკემბერი ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №40 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის უფლებამოსილების განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების წესის დამტკიცების შესახებ

 

2011 წლის 28 დეკემბერი ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №38 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მაჩხვარეთის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ მაჩხვარეთისა და სოფელ ორაგვეს ქუჩების სახელდებისა და ნუმერაციის შესახებ

 

2011 წლის 28 დეკემბერი ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №39 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის შუხუთის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ ზემო შუხუთისა და სოფელ ქვემო შუხუთის ქუჩების სახელდებისა და ნუმერაციის შესახებ

 

2011 წლის 8 ნოემბერი ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №30 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის რწმუნებულთა მიერ აქტის შედგენის, ცნობის გაცემისა და ბეჭდის გამოყენების წესის დამტკიცების შესახებ

 

2011 წლის  16 სექტემბერი ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №28 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გვიმბალაურის ადმინისტრაციული ერთეულის ქუჩების სახელდებისა და ნუმერაციის შესახებ

 

2011 წლის 2 სექტემბერი ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №26 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში მიმდინარე სამშენებლო სამუშაოების ან მშენებლობის ეტაპის მშენებლობის ნებართვით დადგენილ ვადაში დაუსრულებლობის შემთხვევაში ჯარიმის ოდენობების განსაზღვრის შესახებ

 

 

2011 წლის 2 სექტემბერი ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №25 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის შემოღებისა და გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის მიღების წესის დამტკიცების შესახებ

 

2011 წლის 2 სექტემბერი ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №27 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ქუჩების, ხეივნების, შესახვევების, ჩიხების, (მოედნების, სკვერების, ბულვარებისათვის) სახელწოდების მინიჭების, ნუმერაციისა და მრავალბინიანი სახლების სადარბაზოების, ბინების ნუმერაციის წესის დამტკიცების შესახებ

 

2011 წლის 29 აპრილი ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №15 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სახანძრო-სამაშველო სამსახურში პირადი შემადგენლობის სამსახურის გავლის წესის დამტკიცების შესახებ

 

2011 წლის 29 აპრილი ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო დადგენილება №16 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული (ბალანსზე რიცხული) ქონების ინვენტარიზაციის და ამორტიზებული ან გამოუყენებელი ქონების ჩამოწერის წესის დამტკიცების შესახებ

 

2011 წლის 31 მარტი ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №11 ადგილობრივი (ქონების) გადასახადის შემოღებისა და მისი განაკვეთების შესახებ

 

2011 წლის 25 თებერვალი ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №7 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სახელმწიფო და ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასის დადგენის შესახებ

 

2011 წლის 7 თებერვალი ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №5 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ზედამხედველობის სამსახურის ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმისწარმოებისას დოკუმენტების ტიპური ფორმების დამტკიცების შესახებ

 

2011 წლის 7 თებერვალი ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №4 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე შესაბამისი ზონებისა და I კლასს დაქვემდებარებული შენობა-ნაგებობათა სახეობების განსაზღვრის შესახებ, რომელთა განთავსება/მშენებლობა შესაძლებელია მშენებლობის ნებართვის გარეშე

 

2010 წლის 26 ნოემბერი ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №45 „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საპატიო მოქალაქის’’ წოდების შემოღებისა და მინიჭების წესის დამტკიცების შესახებ

 

2010 წლის 26 ნოემბერი ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №46 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ქონების სასყიდლიან სარგებლობაში გადაცემისას საწყისი წლიური ქირის ოდენობის განსაზღვრის შესახებ

 

2010 წლის 5 ნოემბერი ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №40 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების სარგებლობის უფლებით გადაცემის წესისა და ფორმების დამტკიცების შესახებ

 

2010 წლის 5 ნოემბერი ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №41 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების აუქციონის ფორმით პრივატიზების წესისა და საკუთრების მოწმობის ფორმის დამტკიცების შესახებ

 

2010 წლის 15 ოქტომბერი ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №38 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზებო აუქციონში გამარჯვების დამადასტურებელი ოქმის ფორმების დამტკიცების შესახებ

 

2010 წლის 12 აგვისტო ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  დადგენილება №14 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთების დამტკიცების შესახებ

 

2010 წლის 12 აგვისტო  ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  დადგენილება №30 ქ. ლანჩხუთის ადმინისტრაციულ საზღვრებში არსებულ ტერიტორიაზე შინაური პირუტყვის ქალაქის ქუჩებში, სკვერებში, საზოგადოებრივი თავშეყრის სხვა ადგილებში გაშვების აკრძალვის და დაჭერილი და სპეციალურ იზოლატორში გადაყვანილი პირუტყვის ყოველდღიური შენახვის ხარჯის გადახდის ინსტრუქციის შესახებ

 

2010 წლის 12 აგვისტო  ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №12 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა, აპარატის მოსამსახურეთა თანამდებობათა დასახელებისა და თანამდებობრივი სარგოს დამტკიცების შესახებ

 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №37 - ქ. ლანჩხუთის ადმინისტრაციულ საზღვრებში არსებულ ტერიტორიაზე შინაური პირუტყვის ქალაქის ქუჩებში, სკვერებში, საზოგადოებრივი თავშეყრის სხვა ადგილებში გაშვების აკრძალვის და დაჭერილი და სპეციალურ სამყოფელში გადაყვანილი პირუტყვის ყოველდღიური შენახვის ხარჯის გადახდის ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ;

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №38 - ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზებო აუქციონში გამარჯვების დამადასტურებელი ოქმის ფორმების დამტკიცების შესახებ

 

 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №6 - ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების გაცემისა და მიღების წესის დამტკიცების შესახებ