მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

ბიუჯეტი

 

ხონის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტი

 

 

ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს   დადგენილება №14  2012 წლის 6 ივლისი  „ხონის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 28 დეკემბრის №44 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

 

ხონის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტი 2012 წლის 7 ივნისის მდგომარეობით

 

ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №44   2011 წლის 28 დეკემბერი  ხონის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

 

 

ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №3 2012 წლის 18 იანვარი ,,ხონის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 28 დეკემბრის №44 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №8 2012 წლის 21 იანვარი  „ხონის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 28 დეკემბრის №44 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  დადგენილება №11 2012 წლის 21 მარტი „ხონის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 28 დეკემბრის №44 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

 

 

ხონის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტი