მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

ბიუჯეტი

 

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტი ( დადგენილება №64 2011 წლის 28 დეკემბერი, პირველადი სახე))

 

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №80  2012 წლის 19 ივლისი    „ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 28 დეკემბრის  №64 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტი 21 ივნისის მდგომარეობით

 

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულო  დადგენილება №64  2011 წლის 28 დეკემბერი ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ  (2012 წლის 1 ივნისის მდგომარეობით)

 

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულო  დადგენილება №64  2011 წლის 28 დეკემბერი  ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ (2012 წლის 27 აპრილის მდგომარეობით)

 

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულო  დადგენილება №64  2011 წლის 28 დეკემბერი  ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ  (2012 წლის 24 თებერვლის მდგომარეობით)

 

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №69 2012 წლის 27 იანვარი „ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 28 დეკემბრის №64 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტი