მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

საკრებულოს წევრები
2017 წლიდან დაკარგა თვითმმართველი ქალაქის სტატუსი და შეუერთდა თელავის მუნიციპალიტეტს.