მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

ნორმატიული აქტები

2017 წლიდან დაკარგა თვითმმართველი ქალაქის სტატუსი და შეუერთდა მცხეთის მუნიციპალიტეტს.