მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

ეკონომიკური განვითარების და მუნიციპალური ქონების მართვის სამსახური

დებულება