მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

ინფრასტრუქტურის განვითარების, სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური