მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

ეკონომიკური განვითარების, სტატისტიკისა და ქონების მართვის სამსახური

დებულება