მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

ბიუჯეტი

2009

წლის

ფაქტი

2010

წლის

გეგმა

2011

წლის

გეგმა

მათ შორის

საბიუჯეტო

სახსრები

დონორები

სახელმწიფო რწმუნებულის-   გუბერნატორის ადმინისტრაცია ახმეტის, გურჯაანის, დედოფლისწყაროს, თელავის, ლაგოდეხის, საგარეჯოს, სიღნაღისა და ყვარლის   მუნიციპალიტეტებში

708.7

1,252.6

940.0

940.0

0.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

28.0

50.0

50.0

50.0

0.0

ხარჯები

693.0

930.6

925.0

925.0

0.0

შრომის ანაზღაურება

468.7

575.2

575.2

575.2

0.0

საქონელი და მომსახურება

221.8

352.4

330.8

330.8

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

3.0

3.0

0.0

სხვა ხარჯები

2.6

3.0

16.0

16.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15.7

322.0

15.0

15.0

0.0