მუნიციპალიტეტები
 
მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის, ვეტერანთა, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა საქმიანობის სამსახური

სამსახურის უფროსი

მერაბ შონია ტელ: (577) 959211

 

 

დებულება