მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

გამგეობის სამსახურები

ადმინისტრაციული სამსახური

 

დებულება  

სამსახურის უფროსი - ნინო ჯინიყაშვილი; 577 23 47 47; გამგებლის თანაშემწე - კობა მამულაშვილი; მთავარი სპეციალისტი იურიდიულ საკითხებში - ზურაბ კოპაძე;    მთავარი სპეციალისტი საკადრო პოლიტიკისა და კადრების წარმოების საკითხებში - ელზა გორგაძე;        მთავარი სპეციალისტი საქმის წარმოების საკითხებში - ქეთევან დავლაშერიძე;             მთავარი სპეციალისტი საზოგადოებასთან ურთიერთობის საკითხებში - დალი კორკომაშვილი;

მთავარი სპეციალისტი მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის საკითხებში-გივი მერებაშვილიმთავარი სპეციალისტი მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის საკითხებში - ნანი მოსიაშვილიმთავარი სპეციალისტი მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის საკითხებში-მიხეილ მერებაშვილი