მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

ბიუჯეტი

 

2009 წლის ფაქტი

2010 წლისგეგმა

2011 წლის  გეგმა

მათ შორის

საბიუჯეტო

სახსრები

დონორები

სახელმწიფო რწმუნებულის- გუბერნატორის ადმინისტრაცია დუშეთის, თიანეთის, მცხეთისა და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში

569.6

1,056.8

700.0

700.0

0.0

მომუშავეთარიცხოვნობა

21.0

43.0

43.0

43.0

0.0

ხარჯები

563.8

684.8

690.0

690.0

0.0

შრომის ანაზღაურება

386.8

491.0

491.0

491.0

0.0

საქონელიდა მომსახურება

177.0

193.3

189.0

189.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.5

3.0

3.0

0.0

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

7.0

7.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.6

372.0

10.0

10.0

0.0

ვალდებულებების კლება

0.2

0.0

0.0

0.0

0.0