თქვენ იმყოფებით: სხვადასხვა სიახლები თვითმმართველობაზე ავტონომიური რესპუბლიკებისა და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები - 2015 წლის ბიუჯეტის პროექტი
ავტონომიური რესპუბლიკებისა და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები - 2015 წლის ბიუჯეტის პროექტი
02 ოქტომბერი, 2014 წ.
მუხლი 16. ავტონომიური რესპუბლიკებისა და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების ბიუჯეტების ფინანსური დახმარება განისაზღვროს ავტონომიური რესპუბლიკებისა და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები 841 017.5 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: იხილეთ ცხრილი
155
თავი VII
ავტონომიური რესპუბლიკებისა და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები
მუხლი 16. ავტონომიური რესპუბლიკებისა და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების ბიუჯეტების ფინანსური დახმარება
განისაზღვროს ავტონომიური რესპუბლიკებისა და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები 841 017.5 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
ათას ლარებში
ავტონომიური რესპუბლიკებისა და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების დასახელება
სულ ტრანსფერი
გათანაბრებითი* ტრანსფერი
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
სპეციალური ტრანსფერი აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკა
8,500.0
8,500.0 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტი
412,233.9
411,833.9
400.0
აჟარის მუნიციპალიტეტი
968.7 953.7
15.0
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტი
51,412.0 51,412.0
ქობულეთის მუნიციპალიტეტი
7,405.0 7,405.0
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი
9,520.5 9,520.5
ქედის მუნიციპალიტეტი
3,806.2 3,806.2
შუახევის მუნიციპალიტეტი
4,275.3 4,275.3
ხულოს მუნიციპალიტეტი
6,040.3 6,040.3
ახმეტის მუნიციპალიტეტი
5,243.8 5,113.8
130.0
გურჯაანის მუნიციპალიტეტი
7,248.5 7,088.5
160.0
დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი
1,919.7 1,734.7
185.0
ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტი
6,282.6 6,140.6
142.0
თელავის მუნიციპალიტეტი
4,064.6 4,000.6
64.0
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი
5,682.1 5,472.1
210.0
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი
3,639.0 3,429.0
210.0
სიღნაღის მუნიციპალიტეტი
3,131.0 2,986.0
145.0
ყვარლის მუნიციპალიტეტი
3,715.0 3,580.0
135.0
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტი
30,488.1 30,268.1
220.0
ჭიათურის მუნიციპალიტეტი
7,535.1 7,303.1
232.0
ტყიბულის მუნიციპალიტეტი
2,899.6 2,759.6
140.0
156
ავტონომიური რესპუბლიკებისა და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების დასახელება
სულ ტრანსფერი
გათანაბრებითი* ტრანსფერი
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
სპეციალური ტრანსფერი წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი
6,442.2
6,286.2
156.0
ბაღდათის მუნიციპალიტეტი
3,450.7
3,322.7
128.0
ვანის მუნიციპალიტეტი
5,409.8
5,259.8
150.0
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი
6,853.8
6,613.8
240.0
თერჯოლის მუნიციპალიტეტი
6,624.2
6,472.2
152.0
სამტრედიის მუნიციპალიტეტი
6,197.2
6,008.2
189.0
საჩხერის მუნიციპალიტეტი
6,633.4
6,443.4
190.0
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი
4,020.2
3,882.2
138.0
ხონის მუნიციპალიტეტი
5,645.0
5,487.0
158.0
ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი
2,448.9
2,188.9
260.0
ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი
9,943.1
9,873.1
70.0
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი
11,940.4
11,730.4
210.0
აბაშის მუნიციპალიტეტი
5,110.9
4,963.9
147.0
მარტვილის მუნიციპალიტეტი
5,543.7
5,380.7
163.0
მესტიის მუნიციპალიტეტი
3,191.5
3,066.5
125.0
სენაკის მუნიციპალიტეტი
5,135.1
4,940.1
195.0
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი
4,419.4
4,257.4
162.0
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი
4,716.6
4,538.6
178.0
ხობის მუნიციპალიტეტი
1,016.5
796.5
220.0
ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტი
9,286.9
9,106.9
180.0
გორის მუნიციპალიტეტი
10,176.6
10,090.6
86.0
ქურთის მუნიციპალიტეტი
2,225.2
2,145.2
80.0
ერედვის მუნიციპალიტეტი
1,612.6
1,577.6
35.0
კასპის მუნიციპალიტეტი
4,603.5
4,426.5
177.0
ქარელის მუნიციპალიტეტი
6,393.4
6,180.4
213.0
თიღვის მუნიციპალიტეტი
1,239.3
1,229.3
10.0
ხაშურის მუნიციპალიტეტი
6,467.9
6,238.9
229.0
ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტი
15,778.5
15,278.5
500.0
ბოლნისის მუნიციპალიტეტი
305.0
305.0
გარდაბნის მუნიციპალიტეტი
4,021.5
3,761.5
260.0
დმანისის მუნიციპალიტეტი
1,760.6
1,645.6
115.0
თეთრი წყაროს მუნიციპალიტეტი
4,338.8
4,121.8
217.0
მარნეულის მუნიციპალიტეტი
9,171.3
8,921.3
250.0
წალკის მუნიციპალიტეტი
2,134.2
2,025.2
109.0
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი
6,005.1
5,785.1
220.0
157
ავტონომიური რესპუბლიკებისა და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების დასახელება
სულ ტრანსფერი
გათანაბრებითი* ტრანსფერი
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
სპეციალური ტრანსფერი ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი
5,563.9
5,502.9
61.0
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი
5,469.2
5,300.2
169.0
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი
2,894.4
2,711.4
183.0
ადიგენის მუნიციპალიტეტი
3,150.8
3,013.8
137.0
ასპინძის მუნიციპალიტეტი
2,240.8
2,114.8
126.0
ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი
6,587.8
6,372.8
215.0
ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტი
4,876.6
4,709.6
167.0
ახალციხის მუნიციპალიტეტი
3,370.8
3,331.8
39.0
ბორჯომის მუნიციპალიტეტი
190.0
190.0
ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი
3,389.6
3,224.6
165.0
ახალგორის მუნიციპალიტეტი
2,036.9
1,946.9
90.0
დუშეთის მუნიციპალიტეტი
3,755.0
3,645.0
110.0
თიანეთის მუნიციპალიტეტი
3,023.3
2,887.3
136.0
ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტი
1,878.2
1,836.2
42.0
მცხეთის მუნიციპალიტეტი
260.0
260.0
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი
85.0
85.0
ქალაქ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი
3,435.1
3,369.1
66.0
ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი
2,726.6
2,671.6
55.0
ლენტეხის მუნიციპალიტეტი
2,736.2
2,631.2
105.0
ონის მუნიციპალიტეტი
2,856.9
2,753.9
103.0
ცაგერის მუნიციპალიტეტი
4,216.4
4,058.4
158.0
სულ საქართველო
841,017.5
821,250.5
11,267.0
8,500.0
შენიშვნა* იმის გათვალისწინებით რომ, საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“-ის 151-ე მუხლის შესაბამისად გაუქმდა მუნიციპალიტეტები და მათ ადმინისტრაციულ საზღვრებში, ამავე კანონის 152-ე მუხლის საფუძველზე შეიქმნა ახალი მუნიციპალიტეტები, სტატისტიკური მონაცემები საჭიროებს დამატებით დაზუსტებას და მათი დაზუსტების შემდგომ, „საქართველოს 2015 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონპროექტის საბოლოო ვარიანტში შესაძლებელია დაკორექტირდეს გათანაბრებითი ტრანსფერის მოცულობები.
დელეგირებულ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება `საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ~, `სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ~,
158
`სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ~, `საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა − დევნილთა შესახებ~, `სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ~ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილებებით გათვალისწინებულ ღონისძიებათა დაფინანსება.
მუხლი 17. ადგილობრივი თვითმმართველ ერთეულებზე დამატებით გადასაცემი სპეციალური ტრანსფერი
1. ადგილობრივი თვითმმართველ ერთეულებზე დამატებით გადასაცემი სპეციალური ტრანსფერი განისაზღვროს 8 982.5 ათასი ლარის ოდენობით.
2. ამ მუხლის პირველ პუნქტში განსაზღვრული სპეციალური ტრანსფერიდან, საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით შესაძლებელია, საკუთარი უფლებამოსილების განსახორციელებლად დამატებით სპეციალური ტრანსფერი გამოეყოს იმ მუნიციპალიტეტებს, რომლებსაც 2015 წელს, 2014 წლის ფაქტიური მაჩვენებელთან შედარებით შეუმცირდებათ საკუთარი შემოსავლები.
3. ამ მუხლის პირველ პუნქტში განსაზღრული სპეციალური ტრანსფერი გარდა ამ მუხლის მე-2 პუნქტისა შესაძლებელია მიიმართოს საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის გაზრდის მიზნით.
FaceBook Twitter Digg MySpace Delicious Google ელფოსტაბეჭდვა