2018 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან პოლიტიკურ პარტიებს 22,508,262 ლარი ერგოთ
2018 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან პოლიტიკურ პარტიებს 22,508,262 ლარი ერგოთ
17 ივლისი, 2019 წ.
2018 წელს პოლიტიკური პარტიების/საარჩევნო სუბიექტების სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაფინანსებისათვის გამოყოფილმა თანხამ ჯამში 22,508,262 ლარი შეადგინა. საბიუჯეტო დაფინანსება სულ 19 პოლიტიკურ პარტიაზე და ერთ პრეზიდენტობის დამოუკიდებელ კანდიდატზე გადანაწილდა. 

#

პოლიტი
კური

პარტია/
საარჩევნო
სუბიექტი

საბაზო დაფი
ნანსება

დაფინ
ანსება

ფონდ
იდან

საარჩ
ევნო

სუბიე
ქტის

წარმო
მა
დგე
ნლის

დაფინა
ნსება

სატელე
ვიზიო

რეკლა
მის

ხარჯის დაფინა
ნსება

საარჩ
ევნო
კამპა
ნიის

ფონდის დაფინ
ანსება

სულ

1

"ქართული
ოცნება -
დემოკრატ
იული

საქართ
ველო

2,080,940

336,676

4,650

 

 

2,422,266

2

"თავისუ
ფალი

დემოკრა
ტები
"

512,196

168,340

350,775

 

 

1,031,311

3

"საქართ
ველოს

ლეიბორი
სტული

პარტია"

472,812

168,340

354,430

143,923

 

1,139,505

4

"ერთიანი
ნაციო
ნალური
მოძრაობა"

991,728

168,340

750,700

199,700

1,000,000

3,110,468

5

"საქართვ
ელოს

ქრისტიან-
კონსერვატ
იული
პარტია"

378,852

112,224

374,850

199,181

 

1,065,107

6

"ეროვნულ-
დემოკრა
ტიული
პარტია"

390,428

112,224

374,350

199,651

 

1,076,653

7

"ევრო
პული

საქართ
ველო
"

1,036,128

168,340

360,750

234,302

1,000,000

2,799,520

8

"მოძრაობა
თავის
უფალი

საქარ
თველო
სთვის
"

507,180

168,340

345,950

234,151

 

1,255,621

9

"დემო
კრატ
იული
მოძრაობა-
ერთიანი
საქართ
ველო
"

241,620

84,168

 

 

 

325,788

10

"თავის
უფალი

საქარ
თველო
"

87,024

28,056

381,900

 

 

496,980

11

"ქრისტიან-
დემოკრა
ტიული

მოძრაობა
"

241,620

83,260

381,250

 

 

706,130

12

"საქართ
ველოს

პატრიო
ტთა

ალიანსი"

1,270,992

336,676

900

 

 

1,608,568

13

"ქართველ
ტრადიციო
ნალისტთა

კავშირი"

87,024

28,056

381,750

 

 

496,830

14

"თავისუფ
ლება
-
ზვიად
გამსახურ
დიას

გზა"

87,024

28,056

374,650

 

 

489,730

15

"საქარ
თველოს

ძალოვან
ვეტერანთა
და
პატრი
ოტთა

პოლიტ.
მოძრაობა"

87,024

28,056

380,950

 

 

496,030

16

ახალი
ქრისტიან-
დემოკრ
ატები

87,024

28,056

387,150

 

 

502,230

17

"მოძრ
აობა

სახელ
მწიფო

ხალხ
ისათვის
"

195,516

84,168

374,450

 

 

654,134

18

"სამო
ქალაქო

პლატ
ფორმა
-
ახალი
საქარ
თველო
"

195,516

84,168

373,450

 

 

653,134

19

"მრეწვე
ლობა

გადაა
რჩენს

საქართ
ველოს
"

634,167

168,340

375,750

 

 

1,178,257

20

სალომე
ზურაბი
შვილი

 

 

 

 

1,000,000

1,000,000


პოლიტიკური პარტიების სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაფინანსების საკითხს საქართველოს კანონები  მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ და საარჩევნო კოდექსი  არეგულირებს.

მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ კანონის თანახმად პოლიტიკური პარტიების სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაფინანსების მიზანია ჯანსაღი, კონკურენტუნარიანი პოლიტიკური სისტემის ჩამოყალიბების ხელშეწყობა და პოლიტიკური პარტიების საქმიანობის ფინანსური მხარდაჭერა.

ყოველწლიურად საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან  თანხა გამოიყოფა იმ პოლიტიკურ პარტიებზე(ბლოკში შემავალ პარტიებზე) რომლებმაც ბოლო საპარლამენტო ან ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოთა  პროპორციული სისტემით მთელ ქვეყანაში ჩატარებულ საერთო არჩევნებში მიიღეს არჩევნებში მონაწილე ამომრჩეველთა ხმების 3% ან 3%-ზე მეტი, ან თუ პარტიის(ბლოკის) წარდგენით არჩეულ იქნა მაჟორიტარი პარლამენტის წევრი და ეს პარტია საქართველოს პარლამენტში წარმოდგენილია ფრაქციით.

საბიუჯეტო დაფინანსების სახით გამოყოფილი თანხა შედგება საბაზო ნაწილის, პროპორციული სისტემით არჩეული პარლამენტის წევრისათვის გამოყოფილი დანამატისა და მიღებული ხმების რაოდენობის შესაბამისი კომპონენტისაგან.

1პარტიის მიერ მისაღები საბიუჯეტო დაფინანსება გაიანგარიშება შემდეგი ფორმულით:

Z=B+(M*600*12)+(L*100*12)+(V*1,5)+(W*1)+(H),

სადაც Z არის პარტიის მიერ მისაღები საბიუჯეტო დაფინანსების ოდენობა;

B – საბაზო დაფინანსების ოდენობა თუ პარტიამ(ბლოკმა) მიიღო 3%  -დან 6% - მდე - 300 000 ლარი, 6% მეტი - 600 000 ლარი;

M – პროპორციული სისტემით არჩეული 30 და 30-მდე პარლამენტის წევრთა რაოდენობა - თითო წევრზე თვეში 600 ლარი;

L – პროპორციული სისტემით არჩეული 30 წევრის ზემოთ პარლამენტის წევრთა რაოდენობა - თითო წევრზე თვეში 100 ლარი;

V – 200 000 ამომრჩევლამდე მიღებული ხმების ოდენობა - ერთი ხმა 1,5 ლარი;

W – 200 000 ამომრჩევლის ზემოთ მიღებული ხმების ოდენობა - ერთი ხმა 1 ლარი ;

H – პარტია, რომელიც ბოლო საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობის მიზნით რეგისტრირებული იყო საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში და რომლის წევრიც არჩეულ იქნა საქართველოს პარლამენტის წევრად, თუ იგი შექმნის საპარლამენტო ფრაქციას - H=300 000 ლარს.

აგრეთვე პარტია იღებს დანამატს საბაზო დაფინანსების 30%-ის ოდენობით, თუ ამ პარტიის ან შესაბამისი საარჩევნო ბლოკის მიერ იმ არჩევნებზე წარდგენილ პარტიულ სიაში (ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოთა არჩევნებზე − ყველა პარტიულ სიაში), კანდიდატთა პირველ, მეორე და ყოველ მომდევნო ათეულში ერთიმეორისაგან განსხვავებული სქესი წარმოდგენილია სულ მცირე 30%-ით.

საარჩვნო ბლოკების შემთხვევაში მიღებულ ხმებზე მიბმული დაფინანსება  და საბაზო დაფინანსება  თანაბრად ნაწილდება საარჩევნო ბლოკში შემავალ პარტიებს შორის.

2გარდა  ამ გათვალისწინებული საბიუჯეტო დაფინანსებისა, საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ყოველწლიურად გადაირიცხება თანხა ფონდში, რომლის მიზანიცაა პარტიებისა და არასამთავრობო სექტორის განვითარებისა და ჯანსაღი, კონკურენტუნარიანი პოლიტიკური სისტემის ჩამოყალიბების ხელშეწყობა. ფონდიდან თანხა გაიცემა მხოლოდ კვლევების, სწავლების, კონფერენციების, მივლინებების, რეგიონული პროექტების, ამომრჩეველთა სამოქალაქო და საარჩევნო განათლების პროექტების დაფინანსების მიზნით.

ფონდში საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გადასარიცხი თანხა ყოველწლიურად შეადგენს პარტიებზე პირდაპირ გასანაწილებელი თანხის ნახევარს. ამ თანხის 50%  ნაწილდება პარტიებზე, მათ მიერ მისაღები საბაზო დაფინანსების პროპორციულად, ხოლო 50% – არასამთავრობო ორგანიზაციებზე.

გარდა ყოველწლიურად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი თანხისა, ყოველ საარჩევნო წელს პოლიტიკური პარტიებს საარჩევნო კამპანიის ფინანსური მხარდაჭერისათვის საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დამატებით გამოეყოფა შემდეგი დაფინანსება:

  • 3არჩევნების დღეს საოლქო და საუბნო საარჩევნო კომისიებში წარმომადგენლობის უზრუნველსაყოფად - არჩევნებში მონაწილე კვალიფიციური საარჩევნო სუბიექტი  დაფინანსებას მიიღებს ყოველ საარჩევნო უბანზე 100 ლარის და ყოველ საარჩევნო ოლქზე 150 ლარის ოდენობით, საარჩევნო ბლოკი -  საარჩევნო უბანზე 150 ლარის და ყოველ საარჩევნო ოლქზე 200 ლარის ოდენობით.
  • 4სატელევიზიო რეკლამის განთავსების ხარჯების დასაფარავად - იმ პარტიებს რომლებსაც ბოლო საერთო არჩევნების შედეგების მიხედვით წარმოეშვათ დაფინანსების მიღების უფლება არაუმეტეს 600 000 ლარისა.
  • 5საარჩევნო კამპანიისას გაწეული ხარჯების დასაფარავად  - საარჩევნო სუბიექტს, რომელიც საპარლამენტო არჩევნებში მიიღებს 5%-ს ან მეტს, ხოლო საპრეზიდენტო არჩევნების პირველ ტურში მიიღებს არჩევნებში მონაწილე ამომრჩეველთა ხმების 10%-ს ან მეტს, ერთჯერადად  გამოეყოფა არაუმეტეს 1 000 000 ლარი, ხოლო  საკრებულოების საერთო არჩევნებში მიიღებს არჩევნებში მონაწილე ამომრჩეველთა ხმების 3%-ს ან მეტს  ერთჯერადად მიიღებს არაუმეტეს 500 000 ლარს;

#

პოლიტიკური პარტია/საარჩევნო სუბიექტი

საბაზო დაფინანსება 1

დაფინანსება ფონდიდან 2

საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენლის დაფინანსება 3

სატელევიზიო რეკლამის ხარჯის დაფინანსება 4

საარჩევნო კამპანიის ფონდის დაფინანსება 5

სულ

1

"ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო

2,080,940

336,676

4,650

2,422,266

2

"თავისუფალი დემოკრატები"

512,196

168,340

350,775

1,031,311

3

"საქართველოს ლეიბორისტული პარტია"

472,812

168,340

354,430

143,923

1,139,505

4

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

991,728

168,340

750,700

199,700

1,000,000

3,110,468

5

"საქართველოს ქრისტიან-კონსერვატიული პარტია"

378,852

112,224

374,850

199,181

1,065,107

6

"ეროვნულდემოკრატიული პარტია"

390,428

112,224

374,350

199,651

1,076,653

7

"ევროპული საქართველო"

1,036,128

168,340

360,750

234,302

1,000,000

2,799,520

8

მოძრაობა თავისუფალი საქართველოსთვის

507,180

168,340

345,950

234,151

1,255,621

9

"დემოკრატიული მოძრაობა-ერთიანი საქართველო"

241,620

84,168

325,788

10

პგ "ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა"

241,620

83,260

381,250

706,130

11

პგ "საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი"

1,270,992

336,676

900

1,608,568

12

"თავისუფალი საქართველო"

87,024

28,056

381,900

496,980

13

"ქართველ ტრადიციონალისტთა კავშირი"

87,024

28,056

381,750

496,830

14

თავისუფლ

ება - ზვიად გამსახურდ

იას გზა"

87,024

28,056

374,650

489,730

15

"საქართვე

ლოს ძალოვან ვეტერანთა და პატრიოტთა პოლიტ. მოძრაობა"

87,024

28,056

380,950

496,030

16

ახალი ქრისტიან-დემოკრატები

87,024

28,056

387,150

502,230

17

მოძრაობა სახელმწიფო ხალხისათვის

195,516

84,168

374,450

654,134

18

"სამოქალაქო პლატფორმა-ახალი საქართველო"

195,516

84,168

373,450

653,134

19

მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

634,167

168,340

375,750

1,178,257

20

სალომე

ზურაბი

შვილი

1,000,000

1,000,000

ბეჭდვა