საქართველოს სოციალური სამართლიანობის კავშირი
საქართველოს სოციალური სამართლიანობის კავშირი
ხელმძღვანელი: თავმჯდომარე
მისამართი: ქ. თბილისი, ჭავჭავაძის გამზ. 2/2
ტელეფონი: 22.41.16, რეგისტრაციის ნომერი: 0073
კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 7/35 რეგისტრაციის თარიღი: 27.02.1998წ.
ბეჭდვა