სახალხო პარტია
სახალხო პარტია
ხელმძღვანელი: ივანე (მამუკა) გიორგაძე
მისამართი: ქ. თბილისი, კეკელიძის ქ. №25, კ. 6, ბ. 151
ტელეფონი: 93.15.08, 93.11.49, რეგისტრაციის ნომერი: 0011
კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 5/4 რეგისტრაციის თარიღი: 06.02.1998წ.
ცვლილება: 08.05.1998წ. კ/დ №12/1
ცვლილება: 16.04.2008წ. ბრძანება№115
ბეჭდვა