პარტია ,,დედა სამშობლო"
პარტია ,,დედა სამშობლო"
მისამართი: ქ. თბილისი, მოსკოვის გამზირი №3
ტელეფონი: 95.04.62, 93.11.53, რეგისტრაციის ნომერი: 121
კოლეგიის დადგენილების ნომერი: 17/20 რეგისტრაციის თარიღი: 31.08.1999წ.
ბეჭდვა