მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პოლიტიკური მოძრაობა “მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს”

ლიდერი: გოგი თოფაძე

თავმჯდომარე: ზურაბ ტყემალაძე

პოლიტიკური მიმართულება: მემარჯვენე ცენტრისტული

პარტია დაარსებულია 1999 წლის 14 აპრილს.

პარტიის დევიზია: “გადავარჩინოთ მრეწველობა-მრეწევლობა გადაარჩენ საქართველოს”

სლოგანი: ეროვნული წარმოება, ეროვნული იდეოლოგია, ეროვული თვითმყოფადობა.
სახელმწიფო სისტემის მოწყობის საპროგრამო პრიორიტეტები:

შერეული-საპრეზიდენტო და საპარლამენტო მმართველოობა. პრემიერ მინისტრი და მთავრობა კონცენტრირებულია საშინაო პოლიტიკის ძირითად სოც-ეკონომიკური პრობლემების გადაჭრაზე.

საპროგრამო პრიორიტეტები:

წარმოების განვითარების ხელშეწყობა მცირე და საშუალო ბიზნესის მხარდაჭერა და მისი დაწყების ხელშემწყობი პირობების შექმნა. ლიბერალური საგადასახადო პოლიტიკა, საგადასახადო ადმინისტრირების მაქსიმალური გამარტივება. ჩრდილოვანი ეკონომიკის აღმოფხვრა. ეფექტური საკრედიტო სისტემის დამკვიდრება

სახელმწიფო ტერიტორიული მოწყობა: ასიმეტრიული რეგიონალზმის პრინციპი.
წინასაარჩევნო პროგრამა:

რეალური თვითმმართველობის დამკვიდრება, ქვეყანაში ძლიერი საშუალო ფენის ჩამოყალიბება, ცივილური საბაზრო ეკონომიკა, ახალი საგადასახადო კოდექსის შექმნა, რაც ითვალისწინებს საგადასახადო შეღავათებს მცირე და საშუალო ბიზნესის დაწყებისთვის. ეკონომიკური აქტიობის წახალისება რეგიონებში, საერთაშორისო კრედიტების და ვალების აღების სისტემის გადასინჯვა.
პარტიის ორგანიზაციული სტრუქტურა:

ყრილობა (მოიწვევა 4 წელიწადში ერთხელ მაინც); კომიტეტი ირჩევა 4 წლით და შედგება 21 წევრისგან: გ. თოფაძე, ზ. ტყემალაძე, თ. ბეჟანიშვილი, გ. გიუაშვილი. ზ. კოსტავა, თ. ყაჭეიშვილი, თ. გოგიცაიშვილი. რ. აიწურაძე, ა. კურცხალია, გ. ტყენალაძე, ი. ტყემალაძე, მ. წულუკიძე, ი. თოფაძე, მ. კაცაძე, გ. ჯავახიშვილი, გ. ჭეიშვილი, ა. თავართქილაძე.

პარტიის მართვის სხვა ორგანოა მოძრაობის კომიტეტი და მოძრაობის სათათბირო. კომიტეტი შედგება 17, სათათბირო 74 წევრისგან.
მისამართი:

ქ. თბილისი, ნაფარეულის ქუჩა #1

ტელ: 223495, 916275

ფაქსი: 223495

ელ-ფოსტა: zura1944@yahoo.com, g.macharishvili@gmail.com

საკონტაქტო პირი: მარინა წულუკიძე

პარტიის აპარატის ხელმძღვანელი
ბეჭდვა