მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

ადგილობრივი თვითმმართველობის ქონებისა და მიწის მართვის სამსახური

სამსახურის უფროსი - დავით ფრუიძე; ტელ.: (8 341) 22 12 66 / (8 341) 22 72 83. მთავარი სპეციალისტი ქონების და მიწის მართვის საკითხებში - ნუცა ზენაიშვილი; ტელ.: (8 341) 22 12 66 / (8 341) 29 42 63. მთავარი სპეცილისტი ბუნებრივი რესურსების მართვისა და სარგებლობის საკითხებში - ლელა მაისურაძე; ტელ.: (8 341) 22 12 66.