მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

ბიუჯეტი

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის გეგმა

2011 წლის გეგმა

მათშორის

საბიუჯეტოსახსრები

დონორები

სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია       ლანჩხუთის, ოზურგეთისა და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებში

592.0

996.4

700.0

700.0

0.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

21.0

43.0

43.0

43.0

0.0

ხარჯები

492.0

666.4

680.0

680.0

0.0

შრომის ანაზღაურება

381.6

512.3

512.3

512.3

0.0

საქონელი და მომსახურება

105.1

154.1

157.7

157.7

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

5.3

0.0

3.0

3.0

0.0

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

7.0

7.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

100.1

330.0

20.0

20.0

0.0