მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

ნორმატიული აქტები

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება  №21 2012 წლის 31 ოქტომბერი ,,საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 23 დეკეემბრის №20 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

 

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №20  2012 წლის 7 სექტემბერი „ადგილობრივი (ქონების) გადასახადის შემოღებისა და განაკვეთების განსაზღვრის შესახებ” საგარეჯოს      მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 13 მარტის   №10 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №10 2012 წლის 13 მარტი   ადგილობრივი (ქონების) გადასახადის შემოღებისა და განაკვეთების განსაზღვრის შესახებ

 

2012 წლის 27 იანვარი  საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  დადგენილება №6 ადგილობრივი (ქონების) გადასახადის შემოღებისა და განაკვეთების განსაზღვრის შესახებ

 

 

2012 წლის 10 იანვარი საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №3 სათამაშო ბიზნესზე ადგილობრივი მოსაკრებლის შემოღების შესახებ

 

 

2012 წლის 24 თებერვალი საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  დადგენილება №8 „საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოს განსაზღვრის შესახებ“ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2009 წლის 26 იანვრის №2 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

 

 

2012 წლის 27 იანვარი  საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №6 ადგილობრივი (ქონების) გადასახადის შემოღებისა და განაკვეთების განსაზღვრის შესახებ

 

2012 წლის 27 იანვარი საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №5 საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო და საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ზონირების, ნორმატიული ფასის და წლიური საიჯარო ქირის დადგენის შესახებ

 

 

2011 წლის 27 მაისი  საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №8 საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სიმბოლოების – გერბის და დროშის დამტკიცების შესახებ

 

2011 წლის 31 მარტი  საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №4 ადგილობრივი (ქონების) გადასახადის შემოღებისა და განაკვეთების განსაზღვრის შესახებ

 

2011 წლის 25 მარტი საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №3 საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო და საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ზონირების, ნორმატიული ფასის და წლიური საიჯარო ქირის დადგენის შესახებ

 

2010 წლის 26 ნოემბერი საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №20 საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების სარგებლობის უფლებით გადაცემის წესის დამტკიცების შესახებ

 

2010 წლის 26 ნოემბერი საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №21 აუქციონში გამარჯვების დამადასტურებელი ოქმის, პირობებით აუქციონში გამარჯვების დამადასტურებელი ოქმის და საკუთრების დამადასტურებელი მოწმობის ფორმების დამტკიცების შესახებ

 

2010 წლის  26 ნოემბერი საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №29 მშენებლობის ნებართვის  ფორმის დამტკიცების შესახებ

 

2010 წლის 26 ნოემბერი საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №23 საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ

 

2010 წლის 26 ნოემბერი საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №30 საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ქონების აუქციონის ფორმით პრივატიზების წესის დამტკიცების შესახებ

 

2010 წლის 28 დეკემბერი საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №34 საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მშენებლობის ნებართვის ფორმის გამოყენებისა და აღრიცხვა-ანგარიშგების წესის დამტკიცების შესახებ