მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

ბიუჯეტი

 

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი (დადგენილება №34 2011 წლის 26 დეკემბერი პირველადი სახე)

 

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  დადგენილება №22 2012 წლის 9ივლისი  „დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის 2012წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011წლის 26დეკემბრის № 33დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 

 

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი  2012 წლის 20  ივნისის მდგომარეობით

 

დედოფლისწყაროსმუნიციპალიტეტისსაკრებულოს  დადგენილება №33   2011 წლის 26დეკემბერი  დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის 2012წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

 

დედოფლისწყაროსმუნიციპალიტეტისსაკრებულოს  დადგენილება №33  2011 წლის 26დეკემბერი  დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის 2012წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

 

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  დადგენილება №4 2012 წლის 10 იანვარი „დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 26 დეკემბრის № 33 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  დადგენილება №8 2012 წლის 26 იანვარი  „დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 26 დეკემბრის № 33 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  დადგენილება №11 2012 წლის 28 თებერვალი „დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 26 დეკემბრის № 33 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  დადგენილება №14 2012 წლის 13 მარტი „დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 26 დეკემბრის № 33 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი