მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

ნორმატიული აქტები

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება  №32 2012 წლის 19 ნოემბერი  დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების განსაზღვრის შესახებ

 

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №15 2012 წლის 13 მარტი ადგილობრივი (ქონების) გადასახადის შემოღებისა და განაკვეთების განსაზღვრის შესახებ

 

2012 წლის 26 იანვარი დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  დადგენილება №9 ადგილობრივი (ქონების) გადასახადის შემოღებისა და განაკვეთების განსაზღვრის შესახებ

2012 წლის 10 იანვარი დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  დადგენილება №3 დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სათამაშო ბიზნესზე ადგილობრივი მოსაკრებლის შემოღების შესახებ

2010 წლის 30 ივლისი დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №26 2010 წლის 30 ივლისი დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №21 2010 წლის 30 ივლისი დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №18 2010 წლის 30 ივლისი დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №23 2010 წლის 30 ივლისი დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №19 2010 წლის 30 ივლისი დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №22 2010 წლის 30 ივლისი დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №17 2010 წლის 30 ივლისი დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  დადგენილება №24 2010 წლის 29 ოქტომბერი დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №44

2010 წლის 29 ოქტომბერი დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №35 2010 წლის 29 ოქტომბერი დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №46 2010 წლის 29 ოქტომბერი დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №43

2010 წლის 29 ოქტომბერი დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  დადგენილება №45 2010 წლის 29 ოქტომბერი დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  დადგენილება №47 2010 წლის 30 ნოემბერი დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  დადგენილება №54

2010 წლის 30 ნოემბერი დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №58

2010 წლის 30 დეკემბერი დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №63

2010 წლის 30 დეკემბერი დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №61

2011 წლის 29 მარტი დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  დადგენილება №6 2011 წლის 29 მარტი დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №4 2011 წლის 29 აპრილი დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №10

2011 წლის 29 აპრილი დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  დადგენილება №9 2011 წლის 29 აპრილი დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №7 2011 წლის 31 მაისი   დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №15

2012 წლის 10 იანვარი დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №2

2011 წლის 30 სექტემბერი დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №28 30.09. 2010 დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №30 დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი  თვითმმართველობის  თანამდებობის  პირების,  სხვა  მოხელეების,  საჯარო მოსამსახურეებისა  და  დამხმარე მოსამსახურეების  თანამდებობრივი  სარგოების  განსაზღვრის  თაობაზე

 

2010 წლის 30  სექტემბერი დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №31  დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ქონების აუქციონის ფორმით პრივატიზების შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე

 

30.09.2010 წ. დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №33 დედოფლისწყაროს  მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზებისას აუქციონში გამარჯვების დამადასტურებელი ოქმისა და საკუთრების დამადასტურებელი მოწმობის ტიპური ფორმების დამტკიცების თაობაზე

 

30.09. 2010 წ. დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №34 დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის მომსახურების   ბიუროს დებულების დამტკიცების   თაობაზე

 

2010 წლის 30 დეკემბერი დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება № 61 დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის 2011 წლის მინიმალური სოციალური დახმარების პროგრამისა და მისი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ