მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

ბიუჯეტი

2009 წლის

ფაქტი

2010 წლის

გეგმა

2011 წლის

გეგმა

მათშორის

საბიუჯეტო

სახსრები

დონორები

სახელმწიფორწმუნებულის- გუბერნატორის ადმინისტრაცია ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის, თეთრიწყაროს, მარნეულის, წალკის მუნიციპალიტეტებში

656.2

1,198.3

895.0

895.0

0.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

28.0

50.0

50.0

50.0

0.0

ხარჯები

621.0

858.3

820.0

820.0

0.0

შრომის ანაზღაურება

456.9

575.2

575.2

575.2

0.0

საქონელი და მომსახურება

164.1

281.1

234.8

234.8

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

2.0

3.0

3.0

0.0

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

7.0

7.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

35.2

340.0

75.0

75.0

0.0