მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

ნორმატიული აქტები


ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება  №31 2012 წლის 25 ოქტომბერი ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 23 დეკემბრის №22 დადგენილებაში „ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე


 


 


 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №16 2012 წლის 13 მარტი ადგილობრივი (ქონების) გადასახადის შემოღებისა და განაკვეთების განსაზღვრის შესახებ


 2012 წლის 27 იანვარი ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №13 ადგილობრივი (ქონების) გადასახადის შემოღებისა და განაკვეთების განსაზღვრის შესახებ

2012 წლის 6 იანვარი  ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №2 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო და ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასის დადგენის შესახებ 2012 წლის 6 იანვარი  ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №3 სათამაშო ბიზნესზე ადგილობრივი მოსაკრებლის შემოღების შესახებ


 2012 წლის 6 იანვარი ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №4 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების უფლებამოსილების განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების წესის შესახებ


 2011 წლის 2 სექტემბერი ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №14 ლაგოდეხის საპატიო მოქალაქის წოდების მინიჭების წესის დამტკიცების შესახებ


 

2011 წლის 2 სექტემბერი ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №15 სამშენებლო სამუშაოების ან მშენებლობის ეტაპის მშენებლობის ნებართვით დადგენილ ვადაში დაუსრულებლობის შემთხვევაში ჯარიმის ოდენობების განსაზღვრის შესახებ


 2011 წლის 7 ივლისი ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №11 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ქუჩების, შესახვევების, ჩიხების, მრავალბინიანი სახლების სადარბაზოებისა და ბინების ნუმერაციის წესის დამტკიცების თაობაზე


 2010 წლის 13 დეკემბერი ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №39 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2009 წლის 18 თებერვლის №12 დადგენილების „ადგილობრივი სატენდერო მოსაკრებლის განაკვეთის განსაზღვრის და მოსაკრებლის გადახდის ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ’’ ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე


 

2010 წლის 5 ნოემბერი ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №33 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ქონების აუქციონის ფორმით პრივატიზების წესის დამტკიცების შესახებ 2010 წლის 5 ნოემბერი  ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  დადგენილება №34 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების სარგებლობის უფლებით გადაცემის  წესის დამტკიცების შესახებ


 2010 წლის 5 ნოემბერი ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №35 აუქციონში გამარჯვების დამადასტურებელი ოქმის, პირობებით აუქციონში გამარჯვების დამადასტურებელი ოქმის და საკუთრების დამადასტურებელი მოწმობის ფორმების დამტკიცების შესახებ


 2010 წლის 28 ივლისი ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №16ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების განაკვეთების განსაზღვრის შესახებ2010 წლის 28 დეკემბერი ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №44 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მშენებლობის ნებართვის ფორმის დამტკიცების შესახებ


 2011 წლის 21 იანვარი ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო დადგენილება № 2 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო და ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასის დადგენის შესახებ


 2011 წლის 21 იანვარი ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო დადგენილება №3 ქონების გადასახადის შემოღების და განაკვეთების განსაზღვრის შესახებ


 2011 წლის 31 მარტი ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო დადგენილება №7 ადგილობრივი (ქონების) გადასახადის შემოღებისა და განაკვეთების განსაზღვრის შესახებ


 2011 წლის 31 მარტი ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო დადგენილება №8 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ქონების სასყიდლიან სარგებლობაში გადაცემისას საწყისი წლიური ქირის ოდენობის განსაზღვრის შესახებ