მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

ნორმატიული აქტები

ყვარლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  დადგენილება №22  2012 წლის 17 სექტემბერი „ყვარლის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზეადგილობრივი (ქონების) გადასახადის შემოღებისა და განაკვეთების განსაზღვრის შესახებ”  ყვარლის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 13 მარტის №14 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 

ყვარლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №14 2012 წლის 13 მარტი ადგილობრივი (ქონების) გადასახადის შემოღებისა და განაკვეთების განსაზღვრის შესახებ

 

2012 წლის 17 თებერვალი ყვარლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №10 ყვარლის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების

 

2012 წლის 27 იანვარი ყვარლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №4 ყვარლის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ზონირების, ნორმატიული ფასისა და საიჯარო ქირის დადგენის შესახებ

 

2012 წლის 27 იანვარი ყვარლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №7 ადგილობრივი (ქონების) გადასახადის შემოღებისა და განაკვეთების განსაზღვრის შესახებ

2010 წლის 1 ოქტომბერი ყვარლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №13

2010 წლის 1 ოქტომბერი ყვარლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №18

2010 წლის 1 ოქტომბერი ყვარლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №10 2010 წლის 1 ოქტომბერი ყვარლის მუნიციპალიტეტის საკრებულო დადგენილება №17

2010 წლის 1 ოქტომბერი ყვარლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №12

2010 წლის1 ოქტომბერი ყვარლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №11

2010 წლის 1 ოქტომბერი ყვარლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება № 16 2010 წლის 1 ოქტომბერი ყვარლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №15 2010 წლის 1 ოქტომბერი ყვარლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება № 14 2010 წლის 3 ნოემბერი ყვარლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №21 2010 წლის 3 ნოემბერი ყვარლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება  №20 2010 წლის 3 ნოემბერი ყვარლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №22 2010 წლის 30 დეკემბერი ყვარლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №32 2010 წლის 30 დეკემბერი ყვარლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №26