მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

ბიუჯეტი

თელავისმუნიციპალიტეტის2012 წლისბიუჯეტი(დადგენილება № 26 2011 წლის 28 დეკემბერი, პირველადი სახე)

 

 

თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №29 2012 წლის1 აგვისტო „თელავის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 28 დეკემბრის №26 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

 

 

თელავისმუნიციპალიტეტის2012 წლისბიუჯეტი 2012 წლის15 ივნისის  მდგომარეობით

 

თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  დადგენილება № 26  2011წლის28 დეკემბერი  თელავის  მუნიციპალიტეტის  2012 წლის   ბიუჯეტის  დამტკიცების  შესახებ(2012 წლის 28 მაისის მდგომარეობით)

 

თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  დადგენილება № 26  2011წლის28 დეკემბერი თელავისმუნიციპალიტეტის2012 წლისბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ( 2012 წლის 22 მაიაია მდგომარეობით)

 

თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  დადგენილება № 26  2011წლის28 დეკემბერი თელავის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ (2012 წლის 30 აპრილის მდგომარეობით

 

თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №1 2012 წლის 9 იანვარი „თელავის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 28 დეკემბრის №26 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

თელავის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება  №5 2012 წლის 30 იანვარი  „თელავის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 28 დეკემბრის №26 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №13 2012 წლის 13 მარტი „თელავის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 28 დეკემბრის №26 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

თელავისმუნიციპალიტეტის2011წლისბიუჯეტი