მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

ნორმატიული აქტები

თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  დადგენილება  №31 2012 წლის 23 ოქტომბერი „თელავის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 28 დეკემბრის №26 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

 

თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა № 30  2012 წლის 7სექტემბერი „ადგილობრივი (ქონების) გადასახადის შემოღებისა და განაკვეთების განსაზღვრის შესახებ“ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 13 მარტის №14 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 

თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  დადგენილება №19  2012 წლის 28 მარტი „თელავის მუნიციპალიტეტის ქონების აუქციონის ფორმით პრივატიზების წესის დამტკიცების შესახებ“ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 14 სექტემბრის №20 დადგენილებაში ცვლილებების  შეტანის შესახებ

 

 

თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №14 2012 წლის 13 მარტი ადგილობრივი (ქონების) გადასახადის შემოღებისა და განაკვეთების განსაზღვრის შესახებ

 

2012 წლის 30 იანვარი თელავის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა  № 9 ადგილობრივი (ქონების) გადასახადის შემოღებისა  და განაკვეთების განსაზღვრის შესახებ

 

2012 წლის 30 იანვარი  თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №4 თელავის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო და თელავის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ზონირების ნორმატიული ფასის და წლიური საიჯარო ქირის დადგენის შესახებ

 

2011 წლის 5 ივლისი  თელავის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა  № 17  თელავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ქუჩების, გამზირების, შესახვევების, ჩიხების, მრავალბინიანი სახლების სადარბაზოებისა და ბინების ნუმერაციის წესის დამტკიცების თაობაზე

 

2011 წლის 26  ივლისი   თელავის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა  №19 თელავის მუნიციპალიტეტის სიმბოლოების  (გერბი და დროშა) დამტკიცების შესახებ

 

2010 წლის 14 სექტემბერი  თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №21  თელავის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების სარგებლობის უფლებით გადაცემის წესის დამტკიცების შესახებ

 

დადგენილება №20 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 14 სექტემბერი თელავის მუნიციპალიტეტის ქონების აუქციონის ფორმით პრივატიზების წესის დამტკიცების შესახებ

 

2010 წლის 14 სექტემბერი  ლავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №22 აუქციონში გამარჯვების დამადასტურებელი ოქმის, პირობებით აუქციონში გამარჯვების დამადასტურებელი ოქმის და საკუთრების დამადასტურებელი მოწმობის ფორმების დამტკიცების შესახებ

 

16 ივნისი 2011 წ. თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო დადგენილება № 15 თელავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დასუფთავების მოსაკრებლის შემოღებისა და დასუფთავების მოსაკრებლის გადახდის ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ

 

2010 წლის 29 ივლისი  თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №9 თელავის მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომელთა თანამდებობრივი სახელფასო სარგოების დამტკიცების შესახებ

 

 

31 მარტი 2011 წ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო დადგენილება № 8 ადგილობრივი (ქონების) გადასახადის შემოღებისა და განაკვეთების განსაზღვრის შესახებ

 

11  იანვარი 2011 წ. თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო დადგენილება № 3 თელავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადის წლიური საბაზისო განაკვეთების დადგენის შესახებ

 

31 მარტი 2011 წ. თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო დადგენილება № 9 თელავის მუნიციპალიტეტის ოფიციალური ვებ- გვერდის დებულების დამტკიცების შესახებ

 

11 იანვარი 2011 წ. თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო დადგენილება № 2 თელავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადის განაკვეთების დამტკიცების შესახებ

 

11  იანვარი 2011 წ. თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო დადგენილება № 1 თელავის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო და თელავის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ზონირების ნორმატიული ფასის და წლიური საიჯარო ქირის დადგენის შესახებ

 

20 აპრილი 2011 წ. თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო დადგენილება № 11 თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გამოყოფილი ასიგნების გადანაწილების წესის დამტკიცების შესახებ