მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

ბიუჯეტი

მესტის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტი (დადგენილება № 21 2011 წლის 28 დეკემბერი პირველადი სახე) )

 

მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  დადგენილება №-16 2012 წლის 1 აგვისტო ,,მესტიის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 28 დეკემბრის  №21 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

 

მესტის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტი 2012 წლის  4  ივნისის  მდგომარეობით

 

მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს   დადგენილება № 21   2011 წლის 28 დეკემბერი მესტიის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ  (2012 წლის 15 მაისის მდგომარეობით)

 

მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  დადგენილება № 21  2011 წლის 28 დეკემბერი  მესტიის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ  (2012 წლის 2 მაისის მდგომარეობით)

 

მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  დადგენილება № 21  2011 წლის 28 დეკემბერი  მესტიის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ (2012 წლის 22 მარტის მდგომარეობით)

 

მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება № 21 2011 წლის 28 დეკემბერი  მესტიის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ  (2012 14 თებერვლის მდგომარეობით)

 

 

მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება  №3 2012 წლის 14 თებერვალი ,,მესტიის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ მესტიის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს 2011 წლის 28 დეკემბრის  №21 დადგენილებაში ცვლილების  შეტანის შესახებ

 

მესტის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტი