მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

ბიუჯეტი

 

ჩხოროწყუსმუნიციპალიტეტის2012  წლის ბიუჯეტი

 

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  დადგენილება №17  2012 წლის 7 მაისი   „ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 2012წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011წლის 27დეკემბრის №29 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  დადგენილება№29  2011 წლის27დეკემბერი  ჩხოროწყუსმუნიციპალიტეტის2012 წლის ბიუჯეტისდამტკიცებისშესახებ

 

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  დადგენილება№29  2011 წლის27დეკემბერი  ჩხოროწყუსმუნიციპალიტეტის2012 წლის ბიუჯეტის  დამტკიცების შესახებ

ჩხოროწყუსმუნიციპალიტეტის2012  წლის ბიუჯეტი (საბოლოო სახე 2012 წლის 4 ივნისის  მდგომარეობით )

 

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №1 2012 წლის 6 თებერვალი „ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 27 დეკემბრის №29 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №8 2012 წლის 5 მარტი „ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 27 დეკემბრის №29 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

ჩხოროწყუსმუნიციპალიტეტის2011 წლის ბიუჯეტი