მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

ნორმატიული აქტები

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  დადგენილება №18  2012 წლის 7 მაისი  „I კლასის შენობა-ნაგებობათა განთავსება/მშენებლობის შესახებ“ ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 3 ოქტომბრის №22 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 

2011 წლის 3 ოქტომბერი ჩხორუწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №22 I კლასის შენობა-ნაგებობათა განთავსება/მშენებლობის შესახებ

2011 წლის 5 სექტემბერი ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის  დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №20  ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ქუჩების, შესახვევების, ჩიხების, მოედნების და სკვერებისათვის სახელწოდების მინიჭებისა და მრავალბინიანი სახლების სადარბაზოების, ბინების ნუმერაციის წესის დამტკიცების თაობაზე

2011 წლის 4 ივლისი ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  დადგენილება №18 ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის სიმბოლოების (გერბი, დროშა) დამტკიცების შესახებ

2011 წლის 4 აპრილი ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №11 ადგილობრივი (ქონების) გადასახადის შემოღებისა და მისი განაკვეთების შესახებ

2010 წლის 2 აგვისტო ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №10

2010 წლის 4 ოქტომბერი ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება  №27

2010 წლის 4 ოქტომბერი ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება  №26

2010 წლის 4 ოქტომბერი ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება  №25

2010 წლის 4 ოქტომბერი ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №21 2010 წლის 4 ოქტომბერი ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება  №29 2010 წლის 4 ოქტომბერი ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება  №28 2010 წლის 4 ოქტომბერი ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №20 2010 წლის 4 ოქტომბერი ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №18

2010 წლის 4 ოქტომბერი ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №23 2010 წლის 4 ოქტომბერი ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №22 2010 წლის 1 ნოემბერი ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №37

2010 წლის 1 ნოემბერი ჩხოროწყუს მუნიციპალტეტის საკრებულოს დადგენილება  №38

2010 წლის 1 ნოემბერი ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №36 2010 წლის 1 ნოემბერი ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №35 2010 წლის 28 დეკემბერი ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №40 2011 წლის 7 თებერვალი ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №1

2011 წლის 4 აპრილი ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №11 2011 წლის 5 დეკემბერი ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №28 2011 წლის 7 თებერვალი ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №1 ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო და ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასის დადგენის შესახებ

 

2010 წლის 28 დეკემბერი ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №40 ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზებო საწყისი ფასისა და სარგებლობის ქირის ოდენობის დადგენის შესახებ

 

2010 წლის 1 ნოემბერი ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №36 აუქციონში გამარჯვების დამადასტურებელი ოქმის, პირობებით აუქციონში გამარჯვების დამადასტურებელი ოქმის და საკუთრების დამადასტურებელი მოწმობის ფორმების დამტკიცების შესახებ

 

2010 წლის 1 ნოემბერი ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №35 ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების ფლობის, განკარგვისა და ქონებით სარგებლობის წესის დადგენის შესახებ