მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

ბიუჯეტი

 

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2012  წლის ბიუჯეტი (დადგენილება №29  2011 წლის 27 დეკემბერი პირველადი სახე) )

 

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2012  წლის ბიუჯეტი ( (საბოლოო სახე 2012 წლის 21 ივნისის მდგომარეობით)

 

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  დადგენილება №29  2011 წლის 27დეკემბერი  წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ  (2012  წლის 22 მაისის მდგომარეობით)

 

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  დადგენილება №29  2011 წლის 27დეკემბერი  წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ (2012 წლის 24 თებერვლის მდგომარეობით)

 

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  დადგენილება №22  2012 წლის 21 ივნისი    „წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ წალენჯიხის   მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 27 დეკემბრის №29 დადგენილებაში ცვლილებისშეტანის თაობაზე

 

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №1 2012 წლის 27 იანვარი „წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 27 დეკემბრის №29 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტი