მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

ნორმატიული აქტები

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  დადგენილება  №27 2012 წლის 26 ოქტომბერი წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთების განსაზღვრის თაობაზე

 

 

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №16  2012 წლის 24 აპრილი წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული სოციალური დახმარების გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ

 

2012 წლის 27 იანვარი წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №6 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული სოციალური დახმარების გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ

 

2012 წლის 27 იანვარი წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №2 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო და წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასის დადგენის შესახებ.

2011 წლის 22 ივლისი წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №21 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ქუჩების, ხეივნების, მოედნების, სკვერების, ბულვარებისათვის სახელწოდების მინიჭებისა და მრავალბინიანი სახლების სადარბაზოების, ბინების ნუმერაციის წესის დამტკიცების თაობაზე

2011 წლის 24 მაისი წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №20 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველ კლასს დაქვემდებარებულ შენობა-ნაგებობათა სახეობების განსაზღვრის შესახებ, რომელთა განთავსება/ მშენებლობა შესაძლებელია მშენებლობის ნებართვის გარეშე

2011 წლის 24 მაისი წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №19 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის საკუთრებაში არსებული (ბალანსზე რიცხული) ქონების ინვენტარიზაციის და ამორტიზებული ან გამოუყენებელი ქონების ჩამოწერის წესის დამტკიცების შესახებ

2011 წლის  31 მარტი  წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №15 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი (ქონების) გადასახადის შემოღებისა და მისი განაკვეთების შესახებ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №9 2011 წლის 25 თებერვალი წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ზედამხედველობის სამსახურის ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის ფორმებისა და აღრიცხვა-ანგარიშგების წესის დამტკიცების თაობაზე

2010 წლის 22 დეკემბერი  წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №53 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთების დამტკიცების შესახებ

2011 წლის  25 თებერვალი წალენჯიხის მუნიციპალიტეტისსაკრებულოს დადგენილება №5  წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო და წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასის დადგენის შესახებ

 

2010 წლის 24 სექტემბერი წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №22 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავების მოსაკრებლის შემოღების, მისი გადახდის ინსტრუქციისა და მოსაკრებლის გადახდის ქვითრის დამტკიცების თაობაზე

 

2010 წლის 12 ნოემბერი წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №40 აუქციონში გამარჯვების დამადასტურებელი ოქმის, პირობებით აუქციონში გამარჯვების დამადასტურებელი ოქმის, სარგებლობის უფლებით ქონების გაცემის შესახებ გამოცხადებულ აუქციონში გამარჯვების დამადასტურებელი ოქმის და საკუთრების დამადასტურებელი მოწმობის ფორმების დამტკიცების შესახებ.

 

2010 წლის 12 ნოემბერი წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №39 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ქონების ფლობის, განკარგვის და სარგებლობის წესის დამტკიცების შესახებ