მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

ბიუჯეტი

 

 

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტი(2011 წლის 28 დეკემბერი დადგენილება №44, პირველადი სახე)

 

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  დადგენილება №28  2012 წლის 1 აგვისტო  ,,ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 28 დეკემბრის №44 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტი 2012 წლის 8 ივნისის  მდგომარეობით 

 

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  დადგენილება №44  2011 წლის 28 დეკემბერი  ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების თაობაზე  (2012 წლის 16 მაისის მდგომარეობით)

 

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  დადგენილება №44  2011 წლის 28 დეკემბერი  ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების თაობაზე (2012 წლის 6 აპრილისი მდგომარეობით)

 

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  დადგენილება №44  2011 წლის 28 დეკემბერი  ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების თაობაზე  (2012 წლის 27 მარტის მდგომარეობით)

 

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  დადგენილება №44  2011 წლის 28 დეკემბერი ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების თაობაზე (2012 წლის 15 მარტის მდგომარეობით)

 

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის  დადგენილება №12 2012 წლის 22 თებერვალი  ,,2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ “ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 28 დეკემბრის №44 დადგენილებაში ცვლილებისა და დამატების შეტანის თაობაზე

 

 

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №8 2012 წლის 31 იანვარი  ,,ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 28 დეკემბრის №44 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №7 2012 წლის 20 იანვარი  ,,ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 28 დეკემბრის №44 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №1 2012 წლის 05 იანვარი  ,,ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 28 დეკემბრის №44 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტი