მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

ნორმატიული აქტები

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  დადგენილება  №37 2012 წლის 21 ნოემბერი ,,ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 28 დეკემბრის №44 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  დადგენილება №16 2012 წლის 15 მარტი ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი (ქონების) გადასახადის შემოღებისა და მისი განაკვეთების განსაზღვრის შესახებ

 

2012 წლის 22 თებერვალი  ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №9 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სახელმწიფო და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასის დადგენის შესახებ

 

2012 წლის 22 თებერვალი  ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №11 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთებისა და თანამდებობათა დასახელების დამტკიცების შესახებ

 

2011 წლის 26 ოქტომბერი  ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №35 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საგანგებო სიტუაციების სამსახურში პირადი შემადგენლობის სამსახურის გავლის წესის დამტკიცების შესახებ

 

2011 წლის 12 ოქტომბერი ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №34 სასაფლაოების მოწყობისა და მოვლა-პატრონობის წესის დამტკიცების შესახებ

 

2011 წლის 20 ივლისი ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №26  ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფლებში – ანაკლიასა და განმუხურში I კლასს დაქვემდებარებული III კატეგორიის წყალსადენისა და წყალარინების მშნებლობის შესახებ, რომელთა განთავსება/მშნებლობა შესაძლებელია მშენებლობის ნებართვის გარეშე

 

2011 წლის 29 ივნისი ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №24 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში სტაჟირების გავლის წესის დამტკიცების შესახებ

 

2011 წლის 20  ივნისი  ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №22 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტისთვის უსასყიდლოდ საკუთრებაში გადაცემული, სახელმწიფო საკუთრებაში მიქცეული მოძრავი ქონების სოციალური მიზნით განკარგვის წესის დამტკიცების შესახებ

 

2011 წლის 16 მაისი   ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №18 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ქუჩების, ხეივნების, შესახვევების, ჩიხების, მოედნების, სკვერების, ბულვარებისათვის სახელწოდების მინიჭებისა და მრავალბინიანი სახლების სადარბაზოების, ბინების ნუმერაციის წესის დამტკიცების თაობაზე

 

2011 წლის 16  თებერვალი ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №3 „ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სახელმწიფო და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასის დადგენის შესახებ

 

2010 წლის 27 დეკემბერი  ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №38 აუქციონში გამარჯვების დამადასტურებელი ოქმის, პირობებით აუქციონში გამარჯვების დამადასტურებელი ოქმის და საკუთრების დამადასტურებელი მოწმობის ფორმების დამტკიცების შესახებ

 

2011 წლის 31 მარტი ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №11 ადგილობრივი (ქონების) გადასახადის შემოღებისა და მისი განაკვეთების შესახებ

 

2010 წლის 27  დეკემბერი ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №37 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების ფლობის, განკარგვისა და ქონებით სარგებლობის წესის დადგენის შესახებ