მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

ნორმატიული აქტები

წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №28 2012 წლის 9 ნოემბერი  წალკის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთების განსაზღვრის შესახებ

 

წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  დადგენილება №17  2012 წლის 11 მაისი  წალკის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დასუფთავების მოსაკრებლის შემოღებისა და დასუფთავების მოსაკრებლის გადახდის ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ

 

 

ქალაქ თბილისის მთავრობის დადგენილება №11.02.357 2012 წლის 19 აპრილი  „ქალაქ თბილისის მერიის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ქალაქ თბილისის არქიტექტურის სამსახურის მიერ გაწეული დაჩქარებული მომსახურებისა და მასზე დაწესებული საფასურის გადახდის რეგულირების წესის დამტკიცების შესახებ” ქ. თბილისის მთავრობის 2009 წლის 30 ივნისის №17.01.580 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 

წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №13 2012 წლის 11 აპრილი „წალკის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი (ქონების) გადასახადის განაკვეთების დამტკიცების შესახებ“ წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 6 მარტის №10 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

 

წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №10 2012 წლის 6 მარტი წალკის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი (ქონების) გადასახადის განაკვეთების დამტკიცების შესახებ

 

2012 წლის 20 იანვარი წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №3 სახელმწიფო და წალკის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასის განსაზღვრის შესახებ

 

2011 წლის 30 დეკემბერი წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №60 წალკის მუნიციპალიტეტში სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებლის შემოღების შესახებ

 

2011 წლის  20 დეკემბერი წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №55 წალკის  მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს წევრების უფლებამოსილების განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების წესის შესახებ

 

2011 წლის 21 ნოემბერი წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №51 ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების ნუსხის დამტკიცების შესახებ

 

2011 წლის 20 ოქტომბერი წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №46 I კლასის შენობა-ნაგებობათა მშენებლობა/განთავსების შესახებ

 

2011 წლის 20 ოქტომბერი წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №47 წალკის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის ფორმის, გამოყენებისა და აღრიცხვა-ანგარიშების წესის დამტკიცების შესახებ

 

2011 წლის 11 აგვისტო წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №40 „წალკის მუნიციპალიტეტის №73 კომპლექსური სასპორტო სკოლის ლიკვიდაციისა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ,,წალკის კომპლექსური სასპორტო სკოლის“ შექმნის შესახებ“ წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 8 ივლისის №34 დადგენილების ბათილად ცნობის შესახებ

 

2011 წლის 11 აგვისტო წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №38 მშენებლობის სანებართვო მოწმობის ფორმის გამოყენებისა და აღრიცხვა-ანგარიშგების წესის დამტკიცების შესახებ

 

2011 წლის 11 აგვისტო წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №39 მშენებლობის ნებართვის ფორმის დამტკიცების შესახებ

 

2011 წლის 4 მარტი წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №21  „წალკის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სახანძრო დაცვისა და სამაშველო სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის    11 თებერვლის №6 დადგენილების არარად ცნობის შესახებ

 

2010 წლის 4 ოქტომბერი წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №25 წალკის თვითმმართველი ერთეულის ქონების ფლობის, განკარგვის და ქონების სარგებლობის წესის , აუქციონში გამარჯვების დამადასტურებელი ოქმის ფორმების და საკუთრების დამადასტურებელი მოწმობის ფორმის დამტკიცების შესახებ

 

 

წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №23 წალკის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი (ქონების) გადასახადის განაკვეთების დამტკიცების შესახებ,  2011 წლის 30 მარტი;

 

წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №27  „წალკის თვითმმართველი ერთეულის ქონების ფლობის, განკარგვის და ქონების სარგებლობის წესის, აუქციონში გამარჯვების დამადასტურებელი ოქმის ფორმების და საკუთრების დამადასტურებელი მოწმობის ფორმის დამტკიცების შესახებ“ წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 4 ოქტომბრის №25 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ, 2010 წლის 8 ნოემბერი;

 

წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №27 წალკის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის სასყიდლიან სარგებლობაში გადაცემისას საწყისი წლიური ქირის ოდენობის განსაზღვრის შესახებ, 2011 წლის 15 აპრილი;

 

წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №11წალკის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი  ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების გაცემისა და მიღების წესის დამტკიცების შესახებ, 2011წლის 11 თებერვალი;

 

წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №23  წალკის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების განსაზღვრის შესახებ, 2010 წლის 3 სექტემბერი;