მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

ბიუჯეტი

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტიდადგენილება №54 2011 წლის 22 დეკემბერი, პირველადი სახე)

 

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი ((საბოლოო სახე 2012 წლის 5 ივნისის მდგომარეობით)

 

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  დადგენილება№51  2011 წლის 22 ნოემბერი  ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 2012წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

 

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  დადგენილება№51  2011 წლის 22 ნოემბერი  ქ. ბოლნისი ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 2012წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ  (2012 წლის 3 აპრილის მდგომარეობით)

 

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  დადგენილება№51  2011 წლის 22 ნოემბერი ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 2012წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ  (2012 წლის 23 მარტის მდგომარეობით კოდიფიცირებული ვერსია)

 

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  დადგენილება№51  2011 წლის 22 ნოემბერი  ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 2012წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

 

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №1 2012 წლის 16 იანვარი „ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011  წლის  22 ნოემბრის  №51  დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №10 2012 წლის 22 თებერვალი  „ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 22 ნოემბრის №51 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  დადგენილება №16  2012 წლის 23 მარტი „ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 22 ნოემბრის №51 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი