მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

ნორმატიული აქტები

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება  №38 2012 წლის 26 ოქტომბერი ,,ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთების განსაზღვრის შესახებ” ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 22ოქტომბრის №34 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  დადგენილება №19  2012 წლის 3 აპრილი „ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ქონების გადასახადის შემოღების შესახებ” ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 6 მარტის №12 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  დადგენილება №12  2012 წლის 6 მარტი ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ქონების გადასახადის შემოღების შესახებ

 

 

2011 წლის 27 სექტემბერი ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №46 ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების განკარგვისას ელექტრონული აუქციონის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ

 

 

2011 წლის 22 დეკემბერი  ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №54 ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების გაცემისა და მიღების წესის დამტკიცების შესახებ

 

2011 წლის 1 ნოემბერი ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №48 „ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საპატიო მოქალაქის’’ წოდების შემოღებისა და მინიჭების წესის დამტკიცების შესახებ

2012 წლის 16 იანვარი ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №2 სახელმწიფო და ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასის განსაზღვრის შესახებ

 

2011 წლის 27 სექტემბერი ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №46 ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების განკარგვისას ელექტრონული აუქციონის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ

 

2011 წლის 30 მარტი ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №24 ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე I კლასს დაქვემდებარებულ შენობა-ნაგებობათა სახეობების (რომელთა განთავსება/მშენებლობა შესაძლებელია მშენებლობის ნებართვის გარეშე) და პირობების განსაზღვრის შესახებ

 

2011 წლის 1 მარტი ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №16  ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ქონების სასყიდლიან სარგებლობაში გადაცემის საწყისი წლიური ქირის ოდენობის განსაზღვრის შესახებ

 

2011 წლის 11 იანვარი ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №4 ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ქონების აუქციონის ფორმით პრივატიზებისას აუქციონში გამარჯვების დამადასტურებელი ოქმისა და საკუთრების მოწმობის ტიპური ფორმების დამტკიცების შესახებ

 

2010 წლის 30 ივლისი  ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  დადგენილება №9  ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთების განსაზღვრის შესახებ

 

2011 წლის 11 იანვარი ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №2 „ბოლნისის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის, ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული სამეწარმეო და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების საკუთრებაში არსებული, ბალანსზე რიცხული ქონების ინვეტარიზაციის ჩატარების და ამორტიზებული ან/და გამოყენებული ქონების ჩამოწერის წესის განსაზღვრის შესახებ” ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 21 დეკემბრის №26 დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე

 

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება № 24  ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე I კლასს დაქვემდებარებულ შენობა-ნაგებობათა სახეობების (რომელთა განთავსება/მშენებლობა შესაძლებელია მშენებლობის ნებართვის გარეშე) და პირობების განსაზღვრის შესახებ,  2011 წლის 30 მარტი;

 

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება № 17 სახელმწიფო და ბოლნისისმუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასის განსაზღვრის შესახებ, 2011 წლის 1 მარტი;

 

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება № 26 ბოლნისის მუნიციპალიტეტისთვითმმართველი ერთეულის, ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული სამეწარმეო და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირებისსაკუთრებაში არსებული,ბალანსზე რიცხული ქონების ინვენტარიზაციის ჩატარებისა და ამორტიზებული ან/და გამოუყენებელი ქონების ჩამოწერის წესის განსაზღვრის შესახებ, 2010 წლის 21 დეკემბერი;

 

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება  № 4 ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ქონების აუქციონის ფორმით პრივატიზებისას აუქციონში გამარჯვების დამადასტურებელი ოქმისა და საკუთრების მოწმობის ტიპური ფორმების დამტკიცების შესახებ, 2011 წლის11 იანვარი;

 

 

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება  № 20  ბოლნისის  მუნიციპალიტეტისქონების აუქციონის ფორმით პრივატიზების წესისდამტკიცების შესახებ 2010 წლის 2 ნოემბერი

 

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო დადგენილება  № 14  ბოლნისის მუნიციპალიტეტისსაკუთრებაში არსებული ქონების სარგებლობის უფლებით გადაცემის წესის დამტკიცების შესახებ, 2011 წლის 1 მარტი;

 

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება  № 23  ბოლნისის მუნიციპალიტეტისტერიტორიაზე ქონების გადასახადის შემოღების შესახებ, 2011წლის 30 მარტი;

 

 

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება  №3  ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების გაცემისა და მიღების წესის დამტკიცების შესახებ, 2011 წლის 11 იანვარი;