მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

ნორმატიული აქტები

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  დადგენილება №37  2012 წლის 13 ნოემბერი მშენებლობის ნებართვის ფორმის დამტკიცების შესახებ

 

გარდაბნის  მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს დადგენილება № 33 2012 წლის 30 აგვისტო გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე საცხოვრებელ სახლებსა და ავტოფარეხებზე მიმაგრებული მიწის ნაკვეთების გადასახადისაგან გათავისუფლებული ფართობების ზღვრული ოდენობის განსაზღვრის თაობაზე

 

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება № 33  2012წლის30 აგვისტო გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე საცხოვრებელ სახლებსა და ავტოფარეხებზე მიმაგრებული მიწის ნაკვეთების გადასახადისაგან გათავისუფლებული ფართობების ზღვრული ოდენობის განსაზღვრის თაობაზე

 

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №17 2012 წლის 7 მარტი ადგილობრივი (ქონების) გადასახადის შემოღებისა და მისი განაკვეთების შესახებ

 

2012 წლის 20 იანვარი გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №2  გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მოსაკრებლების განსაზღვრის შესახებ

 

2012 წლის 20 იანვარი გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №5 გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავ-მოძრავი ქონების (გარდა მიწისა) სარგებლობის ფორმით გადაცემის საწყისი წლიური ქირის ოდენობის დადგენისა და შესაბამისი ზონირების შესახებ

 

2012 წლის 20 იანვარი გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №9 გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებლის დამტკიცების შესახებ

 

2012 წლის 16 თებერვალი გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №12 გარდაბნის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთების დამტკიცების შესახებ

 

2012 წლის 20 იანვარი გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №9 გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებლის დამტკიცების შესახებ

2012 წლის 20 იანვარი გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №6 გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ქონების სასყიდლიან სარგებლობაში გადაცემისას საწყისი წლიური ქირის ოდენობის განსაზღვრის შესახებ

 

2012 წლის 20 იანვარი გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №3  ადგილობრივი (ქონების) გადასახადის შემოღებისა და მისი განაკვეთების შესახებ

 

2012 წლის 20 იანვარი გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №4 გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასის დადგენის შესახებ

 

2012 წლის 20 იანვარი გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №2  გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მოსაკრებლების განსაზღვრის შესახებ

 

2012 წლის 20 იანვარი გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №5 გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავ-მოძრავი ქონების (გარდა მიწისა) სარგებლობის ფორმით გადაცემის საწყისი წლიური ქირის ოდენობის დადგენისა და შესაბამისი ზონირების შესახებ

 

2011 წლის 19 ივლისი გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  დადგენილება №38 გარდაბნის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ზედამხედველობის სამსახურის ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის ფორმის ნიმუშის დამტკიცების შესახებ

 

2011 წლის 14 მარტი გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №15  გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე იმ ზონების, პირობებისა და 1 კლასს დაქვემდებარებული შენობა-ნაგებობათა სახეობების განსაზღვრის შესახებ, რომელთა განთავსება/მშენებლობა შესაძლებელია მშენებლობის ნებართვის გარეშ

 

2010 წლის 13 აგვისტო  გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  დადგენილება №34 გარდაბნის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთების დამტკიცების შესახებ

 

2010 წლის 19 ივლისი  გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  დადგენილება №30 გარდაბნის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთების დამტკიცების შესახებ

 

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №68 - გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის შემოღებისა და გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის მიღების წესის დამტკიცების შესახებ

 

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება № 6 გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასის დადგენის შესახებ,  2011 წლის 28 თებერვალი;

 

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს დადგენილება №5 ადგილობრივი (ქონების) გადასახადის შემოღებისა და მისი განაკვეთების შესახებ 2011 წლის 28 თებერვალი

 

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება № 9 გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მოსაკრებლების განსაზღვრის შესახებ 2011 წლის 28 თებერვალი

 

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება  №61 გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ქონების აუქციონის ფორმით პრივატიზებისას აუქციონში გამარჯვების დამადასტურებელი ოქმის ფორმების დამტკიცების შესახებ, 2010 წლის13 ოქტომბერი;

 

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №8 გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ქონების სასყიდლიან სარგებლობაში გადაცემისას საწყისი წლიური ქირის ოდენობის განსაზღვრის შესახებ, 2011 წლის 28 თებერვალი;

 

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №62 გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ქონების სარგებლობის უფლებით გადაცემის შესახებ წესის დამტკიცების თაობაზე,  2010 წლის  13 ოქტომბერი;

 

 

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №46 გარდაბნის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ინდივიდუალური სამედიცინო და ერთჯერადი დახმარების კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ, 2010 წლის 13 აგვისტო;

 

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №10 გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებლის დამტკიცების შესახებ 2011 წლის 28 თებერვალი