მუნიციტიპალიტეტი
აორჩიეთ წელი

ბიუჯეტი

ონის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტი (დადგენილება №37 , 2011 წლის   16  დეკემბერი პირველადი სახე)

 

 

ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  დადგენილება №20   2012 წლის 6 ივლისი  ,,ონისმუნიციპალიტეტის2012 წლისბიუჯეტისდამტკიცების შესახებ“ ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 16 დეკემბრის №37 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

 

 

 

ონის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტი 2012 წლის  14 ივნისის   მდგომარეობით   

 

ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  დადგენილება №37     2011 წლის   16  დეკემბერი  ონის  მუნიციპალიტეტის  2012  წლის  ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

 

 

ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  დადგენილება №19  2012 წლის 14 ივნისი  ,,ონისმუნიციპალიტეტის2012 წლისბიუჯეტისდამტკიცების შესახებ“ ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 16 დეკემბრის №37 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

 

2012 წლის  13 იანვარი  ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №02  ,,ონი მუნიციპალიტეტის 2012  წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 16 დეკემბრის დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

 

 

ონის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტი